Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 3

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Cho các chữ số 0;1;2;3;4;5. Từ các chữ số này ta có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau từng đôi một và chia hết cho 9 ?


A.
16.
B.
18.
C.
6 .
D.
24 .

Video liên quan