Từ top trong tiếng Anh nghĩa là gì

Nghĩa là gì: top top /tɔp/
 • danh từ
  • con cù, con quay
   • the top sleeps; the top is asleep: con cù quay tít
  • old top
   • (thân mật) bạn tri kỷ, bạn nối khố
  • to sleep like a top
   • ngủ say
 • danh từ
  • chóp, đỉnh, ngọn, đầu
   • the top of a hill: đỉnh đồi
   • the top of the page: đầu trang
   • at the top of: trên đỉnh
   • from top to bottom: từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới
   • from top to toe: từ đầu đến chân
   • on top: phía trên, trên
   • on [the] top of: trên, nằm trên
   • he came out at the top of the list: nó đứng đẩu bảng (kỳ thi...)
   • on top of that: thêm vào đó, phụ vào đó
  • mặt (bàn); mui (xe); vung (xoong)
  • đỉnh cao, mức cao
   • the top of the ladder: (nghĩa bóng) đỉnh cao của sự nghiệp
   • to come to the top: được hưởng vinh quang, đạt được danh vọng; thắng lợi
   • at the top of one's speed: chạy hết sức nhanh, ba chân bốn cẳng
   • at the top of one's voice: nói hết sức to
  • số cao nhất (đi ô tô)
   • in (on) top: gài số cao nhất
  • ((thường) số nhiều) thân lá (của cây trồng lấy củ)
  • tính từ
   • ở ngọn, đứng đầu, trên hết
    • the top branch: cành ngọn
    • the top boy: học sinh đầu lớp
   • cao nhất, tối đa
    • top speed: tốc độ cao nhất
  • ngoại động từ
   • đặt ở trên, chụp lên
    • mountains topped with clouds: ngọn núi có mây phủ
    • to top a class: đứng đầu một lớp
   • bấm ngọn, cắt phần trên
    • to top a plant: bấm ngọn một cây
   • lên đến đỉnh; ở trên đỉnh
    • to top a hill: lên tới đỉnh một quả đồi; đứng trên đỉnh đồi
   • vượt, cao hơn
    • to top someone by a head: cao hơn ai một cái đầu
    • that story tops all I have ever heard: câu chuyện ấy hay hơn tất cả những câu chuyện mà tôi đã từng được nghe
   • (thông tục) đo được, cao đến
    • the tree tops three meters: cây cao đến ba mét
   • to top off
    • hoàn thành, làm xong
   • to top up
    • làm cho đầy ấp
   • hoàn thành