Vì sao khói đó lại hình thành

Về mùa đông, vào những ngày giá rét, khi thở ra em thường nhìn thấy có "khói" hay còn gọi là "hơi"

Về mùa đông, vào những ngày giá rét, khi thở ra em thường nhìn thấy có "khói" hay còn gọi là "hơi"

Về mùa đông, vào những ngày giá rét, khi thở ra em thường nhìn thấy có “khói” hay còn gọi là “hơi”