Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Nhận biết

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam?


A.
Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
B.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam.
C.
Để nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển.
D.
Để bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.

Video liên quan