Vở bài tập Toán lớp 3 trang 68

Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4
 • Bài 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4
Bài khác

Bài 1

Tính nhẩm:

\(18 : 9 =\) \(27 : 9 = \) \(54 : 9 =\) \(63 : 9=\)

\(45 : 9 =\) \(72 : 9 =\) \(36 : 9 =\) \(63 : 7 =\)

\(9 : 9 = \) \(90 : 9 = \) \( 81 : 9 = \) \(72 : 8 =\)

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(18 : 9 = 2\) \(27 : 9 = 3\) \(54 : 9 = 6\) \(63 : 9 = 7\)

\(45 : 9 = 5\) \(72 : 9 = 8 \) \( 36 : 9 = 4\) \( 63 : 7 = 9\)

\(9 : 9 = 1\) \(90 : 9 = 10\) \(81 : 9 = 9\) \(72 : 8 = 9\)

Bài 2

Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\) \( 9 \times 6 =\) \( 9 \times 7 =\) \( 9 \times 8 =\)

\(45 : 9 =\) \( 54 : 9 = \) \(63 : 9 =\) \( 72 : 9 =\)

\(45 : 5 =\) \( 54 : 6 =\) \( 63 : 7 =\) \( 72 : 8 =\)

Phương pháp giải:

- Nhẩm giá trị phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

\(9 \times 5 =45\) \( 9 \times 6 =54\) \( 9 \times 7 =63\) \( 9 \times 8 =72\)

\(45 : 9 =5\) \( 54 : 9 = 6\) \(63 : 9 =7\) \( 72 : 9 =8\)

\(45 : 5 =9\) \( 54 : 6 =9\) \( 63 : 7 =9\) \( 72 : 8 =9\)

Bài 3

Có \(45\) kg gạo, chia đều vào \(9\) túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9 túi : 45kg

1 túi: ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo đang có chia đều cho 9.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

\(45 : 9 = 5 (kg)\)

Đáp số: \(5 kg\).

Bài 4

Có \(45 kg\) gạo chia vào các túi, mỗi túi có \(9kg\). Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9kg : 1 túi

45kg:... túi ?

Muốn tìm số túi ta lấy 45 chia cho 9.

Lời giải chi tiết:

Có số túi gạo là:

\(45 : 9 = 5\) (túi)

Đáp số: \( 5\) túi.

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Bài liên quan
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 60 SGK Toán 3
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 3
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 59 SGK Toán 3
 • Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 3
Quảng cáo
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý