Word-wrap là gì

Thuộc tính word-wrap

Thuộc tính word-wrap cho phép các dòng chữ dài có thể được ngắt và xếp xuống dòng tiếp theo. Nó nhận hai giá trị normal và break-word

Ví dụ sau là word-wrap: normal;

<style> .normal-wr { width: 200px; height: 100px; border: 1px solid #000000; word-wrap: normal; } </style> <p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Giờ chuyển ví dụ trên với thuộc tính word-wrap: break-word;

<style> .normal-wr { width: 200px; height: 100px; border: 1px solid #000000; word-wrap: normal; } </style> <p class="normal-wr">Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary</p>

Đoạn văn có một từ dài: thisisaverylongkeywordthatnotfoundindictionary

Khi sử dụng word-wrap: break-word, trình duyệt sẽ ngắt từ dài quá sao cho vừa phần tử chứa.

ĐĂNG KÝ KÊNH, XEM CÁC VIDEO TRÊN XUANTHULAB

Video liên quan