hey now là gì - Nghĩa của từ hey now

hey now có nghĩa là

Lời chào đặc trưng, ​​và Thần chú, của Sidekick Fictional Hank Kingsley (Jeffery Tambor) về hư cấu đêm khuya T.v. Talk Show The Larry Sanders hiển thị.

Ví dụ

"Và tôi, hey noowow .. Hank Kingsley.

Này bây giờ, bây giờ, có vấn đề gì với Ya, Yeahah, Yeaah, {~ help ~} Có vấn đề gì với ......

hey now có nghĩa là

Từ đồng nghĩa phổ biến đến "Xin chào" rằng Howard Stern và bạn bè sử dụng trên chương trình radio của mình.

Ví dụ

"Và tôi, hey noowow .. Hank Kingsley.

hey now có nghĩa là

Này bây giờ, bây giờ, có vấn đề gì với Ya, Yeahah, Yeaah, {~ help ~} Có vấn đề gì với ...... Từ đồng nghĩa phổ biến đến "Xin chào" rằng Howard Stern và bạn bè sử dụng trên chương trình radio của mình. "Này bây giờ Howard, tôi đang gọi từ Kansas"

Ví dụ

"Và tôi, hey noowow .. Hank Kingsley.

Này bây giờ, bây giờ, có vấn đề gì với Ya, Yeahah, Yeaah, {~ help ~} Có vấn đề gì với ......

hey now có nghĩa là

Từ đồng nghĩa phổ biến đến "Xin chào" rằng Howard Stern và bạn bè sử dụng trên chương trình radio của mình.

Ví dụ

"Và tôi, hey noowow .. Hank Kingsley.

hey now có nghĩa là


Ví dụ

Này bây giờ, bây giờ, có vấn đề gì với Ya, Yeahah, Yeaah, {~ help ~} Có vấn đề gì với ......

hey now có nghĩa là

Từ đồng nghĩa phổ biến đến "Xin chào" rằng Howard Stern và bạn bè sử dụng trên chương trình radio của mình.

Ví dụ

"Này bây giờ Howard, tôi đang gọi từ Kansas"

hey now có nghĩa là

"Này bây giờ Anh"

Ví dụ

NEY bây giờ là một thọc trưởng thường được sử dụng khi một người phụ nữ hấp dẫn cực kỳ đã khiến sự hiện diện của cô được biết đến.