Tập a= 1 2 3 4 5 6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử

 • Câu hỏi:

  Số các tập con có 2 phần của A ={1; 2;3; 4;5; 6} là ?.

  • A. 12
  • B. 13
  • C. 15
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các tập con có 2 phần tử là:

  {1; 2};{1;3};{1; 4};{1;5};{1; 6};{2;3};{2; 4};{2;5};

  {2; 6};{3; 4};{3;5};{3; 6};{4;5};{4; 6};{5; 6}

  Chọn C

  Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 128532

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 • 40 Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Số học 6 năm 2019-2020

  40 câu hỏi | 60 phút

  Bắt đầu thi

 

 

Tập a= 1 2 3 4 5 6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử

 

CÂU HỎI KHÁC

 • Tập hợp A = {x ( in ) | 8 < x < 14} gồm những phần tử nào?
 • Cho tập hợp (B = left{ {x in N|x le 7} ight}). Liệt kê các phần tử của B ?
 • Cho tập (C = left{ {x in N|21 le x le 23} ight}). Liệt kê các phần tử của C ?
 • Cho tập (D = left{ {x in N*|x le 6} ight}). Liệt kê các phần tử của D ?
 • Cho tập (E = left{ {x in N|20 le x < 40,x vdots 3} ight}). Liệt kê các phần tử của E ?
 • Cho tập (E = left{ {x in N|30 le x le 40,x vdots 4} ight}). Liệt kê các phần tử của E ?
 • Cho tập E = {10; 11; 12; ...; 98; 99}. Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc E ?
 • Cho tập E = {4; 6; 8; 10}. Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc E ?
 • Cho tập E = {1; 2; 3; 4; 5; 6} . Chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử thuộc E ?
 • Cho tập hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6}; B = {1; 5; 7; 9}.
 • Cho tập A ={0; 2; 4; 6}. Số tập con của A là ?
 • Số các tập con có 2 phần của A={0; 2; 4; 6} là ?
 • Số các tập con có 2 phần của A ={1; 2;3; 4;5; 6} là ?.
 • Cho tập hợp A ={a, b, c, d , e}. Số tập con của A có 4 phần tử là ?
 • Cho tập hợp A ={a, b, c, d , e}.
 • Cho tập hợp A ={1; 2;3} . Cách viết nào sau đây là sai ?
 • Trong các tập sau đây, tập nào có đúng một tập con ?
 • Trong các tập sau đây, tập nào có đúng hai tập con ?
 • Cho tập A ={1; 2} và B ={1; 2;3; 4;5}. Có tất cả bao nhiêu tập X thỏa mãn (A subset X subset B)
 • Cho các tập hợp : A =(emptyset ) ; B = {1; 2}; C = {2, 3} ; D = {x ( in ) N / 1
 • Cho tập hợp B gồm 100 số tự nhiên đầu tiên. Khẳng định nào sau đây đúng?
 • Tính (N = {5^8}:{5^2})
 • Tìm số tự nhiên x biết 130 - (100 + x) = 25
 • Cho ({ m{A}} = 1 + 2 + {2^2} + {2^3} + ... + {2^{50}}). Tính A 
 • Trong kho có 112 tấn hàng. Cần phải chuyển gấp một nửa số hàng đó đến nơi khác bằng loại xe có trọng tải 7 tấn.
 • Cho hai tập hợp: A = {0}; B = {0; (emptyset )}và chọn cách viết đúng sau đây:(egin{array}{l}left( 1 ight
 • Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 6 được viết là:
 • Cách viết đúng trong các trường hợp sau đây là:
 • Cho A = (1;3; a;b), B = (3;b). Chọn khẳng định đúng ?
 • Số các tập hợp X thoả mãn điều kiện: {1; 2;3} ( subset ) X ( subset ) {1; 2;3; 4} là:
 • Cho hai tập hợp:A = {1; 2;3; 4;5; 6} và B = {1;3;5; 7;9}.
 • Số tự nhiên liền sau của số 89 là
 • Số tự nhiên liền trước của số 999 là
 • Số tự nhiên liền sau của số tự nhiên m là
 • Số tự nhiên liền trước của số 25 là
 • Số tự nhiên liền trước của số tự nhiên a là
 • Số phần tử của tập hợp P = {11;15;17;...;83; 85}là:
 • Từ nào sau đây có tập hợp các chữ cái gồm 6 phần tử?
 • Bạn Hoa đánh số trang của một cuốn sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 256.
 • Từ các số 1, 2, 3 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

ADSENSE

ADMICRO

Tập a= 1 2 3 4 5 6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử

Bộ đề thi nổi bật

Tập a= 1 2 3 4 5 6 có bao nhiêu tập hợp con có đúng hai phần tử