Bài tập vật lý lớp 7 về tính góc năm 2024

Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi SI với mặt gương bằng \(30^0\). Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.

Bài tập vật lý lớp 7 về tính góc năm 2024

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về khúc xạ ánh sáng và các tia, góc trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

+ Vẽ pháp tuyến \(IN\) vuông góc với gương phẳng.

+ Vẽ tia phản xạ \(IR\) nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới, sao cho góc tới \(i\) bằng góc phản xạ \(i\)’: \(i = i’\).

 1. <rect fill="

  fff" id="canvas_background" height="402" width="582" y="-1" x="-1"> <g display="none" overflow="visible" y="0" x="0" height="100%" width="100%" id="canvasGrid"> <rect fill="url(

  gridpattern)" stroke-width="0" y="0" x="0" height="100%" width="100%"> </rect></g> </rect> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_1" y2="274.25" x2="500" y1="271.25" x1="77" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_2" y2="71.25" x2="291" y1="273.25" x1="293" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_3" y2="81.25" x2="165" y1="273.25" x1="294" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m95,275.25c1,0 0.5412,2.69345 0,4c-0.38268,0.92389 -2,2 -2,3c0,2 0,3 -1,3l0,2l-1,1" id="svg_4" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m147,274.25c-1,0 -2.1731,0.85272 -3,2c-1.30745,1.814 -1.42043,3.08582 -2,5c-1.04483,3.45084 -3.48625,3.82376 -4,6c-0.4595,1.9465 0,3 -2,5l0,1l0,1" id="svg_5" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m208,276.25c1,0 0.38269,1.07611 0,2c-0.5412,1.30655 -1.41885,2.41885 -3,4c-1.58115,1.58115 -3.9176,3.38687 -5,6c-0.76537,1.84775 -2,3 -2,4c0,1 -1,2 -2,4l-1,0l0,1l0,1" id="svg_6" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m260,278.25c-1,0 -1.41589,0.76108 -3,4c-1.38936,2.84073 -2.95517,6.54916 -4,10c-0.86935,2.87128 -3,8 -3,9l-1,1" id="svg_7" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m352,276.25c0,1 -2,3 -3,4c-2,2 -5,4 -6,6c-1,2 -1,3 -2,4c-1,1 -1,2 -2,2l-1,3l-1,1" id="svg_8" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m429,273.25c0,1 -0.3851,3.37201 -3,7c-2.48071,3.4418 -6.3851,6.37201 -9,10c-1.65381,2.29453 -3,4 -4,5l0,1l0,1" id="svg_9" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m480,276.25c-1,0 -2.1731,0.85272 -3,2c-1.30746,1.814 -3.75531,5.13202 -6,9c-1.80972,3.11847 -4.78986,7.07843 -6,10c-0.85571,2.06586 -2,2 -2,3l0,1" id="svg_10" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m202,43.25c0,-1 0.17625,-2.48626 -2,-3c-0.97325,-0.22975 -2,0 -3,0c-1,0 -2,0 -3,0c-1,0 -1.61731,0.07612 -2,1c-0.5412,1.30656 -2,1 -2,2c0,1 -1,2 -1,3c0,1 -0.38269,3.07612 0,4c0.5412,1.30656 1.29289,1.29289 2,2c0.70711,0.70711 1,1 2,1c2,0 3.29289,-0.70711 4,0c0.70711,0.70711 1,1 2,2c1,1 0.47427,2.14935 1,3c1.17557,1.90211 1.61731,2.07612 2,3c0.5412,1.30656 1.4588,1.69344 2,3c0.38269,0.92388 0,2 0,3c0,1 0,2 0,3c0,1 0.38269,2.07612 0,3c-0.5412,1.30656 -2,1 -4,1c-1,0 -3,0 -4,0c-2,0 -3,0 -5,0c-1,0 -3,0 -3,-1l-1,0l0,-1l-1,0" id="svg_11" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m284,291.25c1,0 2,0 2,2c0,1 -0.70709,3.29291 0,4c0.70709,0.70709 1,2 1,3c0,2 0,3 0,5c0,1 1.70709,3.29291 1,4c-0.70709,0.70709 -4.41208,-1.03146 -8,1c-2.4613,1.39355 -5,1 -5,2c0,1 4,0 9,0c2,0 3,0 4,0c1,0 2,0 3,0c1,0 3.5412,0.30655 3,-1c-0.38269,-0.92389 -2,0 -3,0c-1,0 -2,0 -4,0c-1,0 -2,0 -3,0c-1,0 -3,-1 -3,0c0,2 4,0 8,0c3,0 5,0 5,-1l0,-2l0,-3" id="svg_12" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m314,84.25c0,-1 0,-3 0,-7c0,-3 0.6149,-6.37202 -2,-10c-0.8269,-1.14727 -1.9725,-3.6475 -3,-8c-0.22977,-0.97325 -0.85065,-2.47427 0,-3c1.9021,-1.17557 3,2 4,3c3,3 4.9725,3.6475 6,8c0.22977,0.97325 1.48627,2.82375 2,5c0.22977,0.97325 0.23462,1.15224 1,3c0.5412,1.30656 1,3 2,3c1,0 1,-5 1,-8c0,-4 0,-5 0,-7c0,-1 0,-4 0,-6l0,-2l0,-2l0,-3" id="svg_13" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m277,293.25c1,0 2,0 3,0c1,0 2.29291,0.70709 3,0c0.70709,-0.70709 1,-1 2,-1c1,0 1.69345,-0.4588 3,-1c0.92389,-0.38269 2,0 5,-1l0,-1l1,-3l0,-1" id="svg_14" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m270,238.25c1,0 2,0 3,-1c1,-1 2.29291,-1.29289 3,-2c0.70709,-0.70711 1.07611,-0.61731 2,-1c1.30655,-0.5412 2,-1 3,-1c1,0 2,0 3,0c1,0 2,0 3,0l1,0l1,0l1,0" id="svg_15" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m257,199.25c-1,-1 -2,-2 -2,-3c0,-1 0,-3 0,-4c0,-1 1.29291,-1.70711 2,-1c0.70709,0.70711 -0.30655,2.4588 1,3c0.92389,0.38269 1,1 1,2c0,1 1,2 1,4c0,1 0,2 0,3c0,1 0,2 0,3c0,1 1.4588,1.69344 2,3c0.38269,0.92387 0.61731,-1.07613 1,-2c0.5412,-1.30656 2,-2 3,-2l1,-1" id="svg_16" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m273,162.25c0,1 0,2 0,3c0,1 -0.70709,3.29289 0,4c0.70709,0.70711 2,0 3,0c1,0 1,-1 1,-2c0,-1 1,-1 1,-2c0,-1 0,-2 0,-3l-1,0l-2,0l-1,0" id="svg_17" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m268,184.25c-2,0 -3.02676,-0.22975 -4,0c-2.17624,0.51375 -2.29291,1.29289 -3,2c-0.70709,0.70711 0,2 0,3c0,1 0,2 0,3c0,1 0,2 0,3c0,1 0.29291,2.29289 1,3c0.70709,0.70711 2,1 3,1c1,0 1.69345,0.4588 3,1c0.92389,0.38269 2,0 3,0c1,0 1,-1 1,-3c0,-1 0,-3 0,-4c0,-2 0,-3 0,-5c0,-1 -1,-1 -2,-1l-1,0l-1,-1l-1,0" id="svg_18" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> </path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></line></line></line>

 1. <rect fill="

  fff" id="canvas_background" height="402" width="582" y="-1" x="-1"> <g display="none" overflow="visible" y="0" x="0" height="100%" width="100%" id="canvasGrid"> <rect fill="url(

  gridpattern)" stroke-width="0" y="0" x="0" height="100%" width="100%"> </rect></g> </rect> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_1" y2="260.25" x2="417" y1="260.25" x1="145" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_2" y2="78.25" x2="745" y1="91.25" x1="681" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_4" y2="73.25" x2="737" y1="81.25" x1="692" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke="

  000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_5" y2="170.25" x2="274" y1="169.25" x1="265" stroke-width="1.5" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_6" y2="260.25" x2="262" y1="133.25" x1="261" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_7" y2="116.25" x2="678" y1="118.25" x1="670" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_8" y2="260.25" x2="262" y1="136.25" x1="193" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_9" y2="141.25" x2="679" y1="142.25" x1="669" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_10" y2="137.25" x2="329" y1="260.25" x1="263" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <line stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" id="svg_11" y2="87.25" x2="681" y1="90.25" x1="648" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m170,258.25c0,-1 -1.48625,-1.17624 -2,1c-0.22975,0.97324 -0.77025,3.02676 -1,4c-0.51375,2.17624 -1.23463,3.15225 -2,5c-0.5412,1.30655 -2.4588,1.69345 -3,3c-0.38269,0.92389 0,2 0,3l0,1" id="svg_12" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m190,263.25c0,-1 -0.54863,-0.23007 -2,4c-1.65482,4.82303 -1,6 -1,7c0,1 -0.29289,1.29291 -1,2c-0.70711,0.70709 0,2 0,3l0,1" id="svg_13" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m228,264.25c-1,1 -2.95517,4.54916 -4,8c-0.86935,2.87128 -1,4 -1,6l0,1" id="svg_14" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m251,263.25c1,0 -0.04671,2.96539 -3,7c-5.08104,6.94141 -8,11 -9,11l0,1" id="svg_15" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m288,264.25c-1,0 -1.1922,0.8194 -4,4c-7.54572,8.54764 -12,13 -13,19l-2,6l-1,1" id="svg_16" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m322,264.25c-1,1 -3.29401,2.46719 -6,9c-1.14804,2.77164 -2.85138,6.67978 -5,9c-2.80145,3.02521 -2,5 -3,8l-1,1" id="svg_17" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m364,261.25c0,1 -2.4136,4.62531 -6,9c-6.85764,8.36496 -9,16 -10,17l-1,1" id="svg_18" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m390,264.25c0,1 -1.67862,4.12704 -3,7c-2.43649,5.29749 -7,10 -11,16l-3,5l-1,3" id="svg_19" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m218,109.25c-2,-2 -3,-3 -4,-3c-1,0 -2,0 -3,0c-1,0 -3.07613,-0.38268 -4,0c-1.30656,0.5412 0,3 1,4c1,1 1.29289,2.29289 2,3c0.70711,0.70711 1.69255,1.186 3,3c0.8269,1.14727 1.69255,3.186 3,5c0.8269,1.14727 1.4588,2.69344 2,4c0.38269,0.92388 0.30656,3.4588 -1,4c-0.92387,0.38269 -3.0535,0.5405 -5,1c-2.17625,0.51375 -3,2 -4,2l-1,0l-1,0l-1,0" id="svg_20" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m232,183.25c-1,0 -1.07613,0.61731 -2,1c-1.30656,0.5412 -1.61731,1.07613 -2,2c-0.5412,1.30656 -0.43463,3.15099 -3,5c-0.81125,0.58472 -1.29289,0.29289 -2,1c-0.70711,0.70711 -1.07613,1.61731 -2,2c-1.30656,0.5412 -2.69344,1.4588 -4,2c-0.92387,0.38269 -2,0 -3,-1l-1,-2l-3,-2" id="svg_21" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m273,299.25c0,1 0,5 -1,8c-1,3 -3,13 -5,22l-1,5l-1,3" id="svg_22" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m265,304.25c1,0 2,0 3,0c1,0 2,0 3,0c1,0 2,0 3,0c1,0 2,0 3,0c1,0 2,-1 3,-1l1,0" id="svg_23" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m252,330.25c1,0 2,0 4,0c1,0 2,0 3,0c3,0 8.01691,0.90338 14,2c5.01547,0.91925 10,2 11,2l1,0l1,0l1,0" id="svg_24" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m274,117.25c1,0 1,1 1,3c0,2 0,5 0,7c0,6 1.40601,12.50432 -1,17c-0.6673,1.24687 -1,2 -2,2c-1,0 -1,-1 -1,-5c0,-5 0,-8 0,-9c0,-1 0,-2 0,-3c0,-1 0,-2 0,-3c0,-2 0,-3 0,-4c0,-1 -0.38269,-2.07612 0,-3c0.5412,-1.30656 1.69345,-2.4588 3,-3c0.92389,-0.38268 1.23462,0.15224 2,2c0.5412,1.30656 1.69254,5.186 3,7c0.8269,1.14727 0.60583,3.01947 1,7c0.50244,5.0742 1.29291,10.29289 2,11c0.70709,0.70711 1.69345,1.4588 3,2c0.92389,0.38269 2,0 2,-1c0,-2 0,-5 0,-8c0,-6 0,-9 0,-11c0,-6 -0.48627,-6.82375 -1,-9c-0.4595,-1.9465 0,-3 -1,-5l0,-1l0,-1" id="svg_25" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m343,137.25c0,1 0,2 0,5c0,8 -2,14 -2,21c0,4 -2,6 -1,6c1,0 0,-5 0,-11c0,-4 0.49347,-4.87856 1,-8c0.32037,-1.97418 0,-3 0,-4c0,-1 1,-2 1,-3c0,-1 1,-2 2,-3c1,-1 2,-2 3,-2c1,0 2.8819,2.07278 6,7c1.92807,3.04672 2,4 2,5c0,1 -1,2 -2,2c-1,0 -2.07611,-0.38269 -3,0c-1.30655,0.5412 -2,1 -3,1c-1,0 -2,0 -3,0c-1,0 -3,-1 -3,0c0,1 2,0 3,1c1,1 3.3764,4.08031 5,8c1.14804,2.77164 1,4 2,5l1,0" id="svg_26" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m286,197.25c1,0 2,0 3,0c1,0 2.07611,-0.61731 3,-1c1.30655,-0.5412 2,-2 3,-3c1,-1 1.29291,-1.29289 2,-2c0.70709,-0.70711 2.29291,2.29289 3,3c0.70709,0.70711 1,1 2,2c1,1 0.29291,2.29289 1,3c0.70709,0.70711 1,1 1,2l1,0" id="svg_27" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m272,167.25c0,1 0,2 0,3c0,1 0,2 0,4c0,1 0,2 0,3c0,1 0,2 0,3c0,1 1,1 2,1c1,0 2,0 3,0c1,0 2,0 3,0l1,0l1,-1l1,0" id="svg_28" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m273,155.25c1,0 2,0 3,0c1,0 0,0 -1,0l-1,0l-1,0l-1,0" id="svg_29" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m290,151.25c0,1 -1.48627,1.82375 -2,4c-0.22977,0.97325 0,3 -1,6l0,1l0,1l-1,1" id="svg_30" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m240,183.25c0,1 1,4 1,5c0,1 0,2 0,3c0,4 0.4588,6.69344 1,8c0.76537,1.84776 1,3 1,4c0,1 1,2 2,2c1,0 2,0 3,0l1,0" id="svg_31" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> <path d="m242,167.25c0,1 -1,1 -1,-1c0,-1 0.69344,-2.4588 2,-3c0.92387,-0.38269 2,0 1,1c-1,1 -3.29289,1.29289 -4,2c-0.70711,0.70711 -1,1 -2,1l1,0" id="svg_32" fill-opacity="null" stroke-opacity="null" stroke-width="1.5" stroke="

  000" fill="none"> </path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></path></line></line></line></line></line></line></line></line></line></line>

Theo định luật phản xạ ánh sáng

\(\Rightarrow i=i'=20^0\)