Các trường phái quản trị doanh nghiệp

Chương 1: Khái quát chung về quản trị doanh nghiệp

Khái niệm quản trị: Là tổng hợp các hoạt động được thực hiện nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc thông qua lỗ lực (sự thực hiện) của người khác. » Xem thêm

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. Chương 1: Khái quát chung về quản trị doanh nghiệp 1
 2. MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP .................... 4 I. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIÊP ..................... 4 1. Khái niệm doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp ..................................................... 4 1.1. Khái niệm:................................................................................................................. 4 1.2. Các loại hình doanh nghiệp:..................................................................................... 4 2. Các lý thuyết quản trị doanh nghiệp ................................................................................ 8 2.1. Sự phát triển của khoa học quản trị doanh nghiệp ................................................... 8 2.2. Các trường phái quản trị doanh nghiệp ................................................................... 8 2.2.1. Trường phái cổ điển............................................................................................... 8 2.2.2. Trường phái tâm lý xã hội.................................................................................... 10 II. CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP ...................... 10 1. Chức năng, phân loại chức năng quản trị trong doanh nghiệp ...................................... 10 1.1. Khái niệm chức năng quản trị: ............................................................................... 10 1.2. Các chức năng quản trị........................................................................................... 10 2. Lĩnh vực quản trị, phân loại lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp ............................... 12 2.1. Khái niệm ................................................................................................................ 12 2.2. Phân loại lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp..................................................... 12 III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ..................................................... 14 1. Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp .......................................................... 14 2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ............................ 14 3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp ................................................ 15 4. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp. ........................................................................ 18 4.1. Những yêu cầu của tổ chức bộ máy quản trị DN. ................................................... 18 4.2. Phân công trong bộ máy quản trị điều hành của doanh nghiệp. ................................. 19 4.3. Tổ chức các phòng chức năng..................................................................................... 19 4.4. Mô hình bộ máy quản trị doanh nghiệp ...................................................................... 20 IV. HOẠCH ĐỊNH TRƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP .............................. 22 1. Hoạch định mục tiêu kinh doanh của DN: ..................................................................... 22 1.1. Hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp ..................................................................... 22 1.2. Phân tích hệ thống mục tiêu: .................................................................................. 23 1.3. Hoạch định mục tiêu. .............................................................................................. 23 2. Dự thảo chiến lược doanh nghiệp .................................................................................. 24 2.2. Các định hướng chủ yếu thường nhằm vào ba hướng sau: .................................... 25 2.3. Các chiến lược chủ yếu ........................................................................................... 25 3. Hoạch định kế hoạch...................................................................................................... 26 4. Tổ chức thực hiện việc hoạch định chương trình kinh doanh........................................ 29 5. Kiểm soát và phân tích ................................................................................................... 30 CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ................................................................................................................. 33 I. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP ........................................................ 33 1. Quan điểm, vai trò và nội dung của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp .................... 33 2. Hoạch định nhu cầu và công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nhân sự trong doanh nghiệp................................................................................................................................. 35 2
 3. III. QUẢN TRỊ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP ........................ 41 1. Khái niệm công nghệ và quản trị khoa học - công nghệ ................................................ 41 2. Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong DN và chuyển giao công nghệ ............. 42 CHƯƠNG III: QUẢN TRỊ CHI PHÍ, KẾT QUẢ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ................................................................................................................. 46 I. QUẢN TRỊ CHI PHÍ, KẾT QUẢ ...................................................................................... 46 1. Các khái niệm cơ bản ..................................................................................................... 46 3
 4. CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP I. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIÊP * Khái niệm quản trị: Là tổng hợp các hoạt động được thực hiện nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc thông qua lỗ lực (sự thực hiện) của người khác. * Quản trị doanh nghiệp: Là tổng hợp những hoạt động được thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu xác định thông qua sự lỗ lực (sự thực hiện) của những người khác trong doanh nghiệp. * Quản trị phải bao gồm các yếu tố sau: - Phải có một chủ thể quản trị là tác nhân tạo ra tác động quản trị và đối tượng quản trị. - Phải có mục tiêu đặt ra cho cả chủ thể và đối tượng. 1. Khái niệm doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp 1.1. Khái niệm: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tài sản, có địa chỉ giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 1.2. Các loại hình doanh nghiệp: Phân loại DN căn cứ vào hình thức sở hữu vốn: Theo cách phân loại này có hai loại hình doanh nghiệp chính là doanh nghiệp một chủ sở hữu và doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu. a. DN một chủ sở hữu bao gồm: * DN nhà nước: - Khái niệm: DN nhà nước là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao. 4
 5. - Đặc trưng cơ bản: + DN nhà nước là một pháp nhân do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý. + DN nhà nước có thẩm quyền kinh tế bình đẳng với doanh nghiệp khác và hạch toán kinh tế độc lập trong phạm vi vốn do doanh nghiệp quản lý. + DN nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân được giao chức năng kinh doanh và chức năng hoạt động công ích. + DN nhà nước có trụ sở chính đặt trên lãnh thổ Việt Nam. + DN nhà nước cũng có nhiều loại hình khác nhau tùy theo quy mô kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ, mức độ liên kết kinh doanh, mức độ độc lập hoạt động mà có tên gọi khác nhau. + DN nhà nước có tư cách pháp nhân vì nó là một tổ chức có đủ các điều kiện sau: Được thành lập hoặc thừa nhận một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức, có tài sản và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản, tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập + Tổ chức bộ máy quản lý DNNN đối với DNNN độc lập có quy mô lớn, tổ chức bộ máy quản lý gồm hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, hoặc giám đốc và bộ máy giúp việc. Đối với các DNNN khác gồm có giám đốc và bộ máy giúp việc * DN tư nhân: - Khái niệm: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Đặc điểm: + DN tư nhân là một đơn vị kinh doanh + Do một cá nhân làm chủ, tài sản của doanh nghiệp thuộc về một chủ duy nhất, không có sự hùn vốn liên kết các thành viên. Các tổ chức, pháp nhân không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân 5
 6. + Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp quản lý hoặc thuê người khác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh + DN tư nhân không được phát hành chứng khoán + DN tư nhân có mức vốn kinh doanh không thấp hơn mức vốn do pháp luật quy định phù hợp với quy mô và ngành nghề kinh doanh. Nguồn vốn có do tự có, thừa kế, do vay... b. Doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu: Có hai loại hình doanh nghiệp (công ty và hợp tác xã). * Công ty: Có công ty đối nhân và công ty đối vốn - Công ty đối nhân: Là công ty mà trong đó các thành viên thường quen biết nhau và liên kết với nhau do tín nhiệm nhau, họ nhân danh mình mà kinh doanh và liên đới chịu trách nhiệm. VD: Cty hợp doanh, Cty hợp vốn. - Công ty đối vốn: Là công ty mà trong đó người tham gia không quan tâm đến mức độ tin cậy của các thành viên khác, họ chỉ quan tâm đến phần vốn góp. Phần vốn góp này có thể chuyển nhượng hoặc đem mua bán trên thị trường chứng khoán. Lãi được chia tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần là một loại công ty đối vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) + Gồm các thành viên không có quy chế của nhà kinh doanh và các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết phần vốn góp của họ + Đặc điểm của công ty TNHH là: 6
 7. Vốn của công ty được chia ra từng phần được gọi là phần góp vốn không thể hiện dưới hình thức cổ phiếu, nộp đủ ngay từ khi thành lập của công ty. Việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên trong công ty được thực hiện tự do, nhưng cần có sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ¾ số vốn điều lệ của công ty. Số lượng các thành viên của công ty thường không đông không vượt quá 50 người Không được quyền phát hành cổ phiếu Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc (tổng giám đốc), công ty TNHH có trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát Công ty cổ phần + Khái niệm: Là công ty trong đó các thành viên ( cổ đông) có cổ phiếu và chỉ chịu trách nhiệm đến hết giá trị những cổ phần mà mình có. + Đặc điểm: Vốn của công ty được chia ra nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cổ phần được xác định bằng chứng khoán gọi là cổ phiếu. Các cá nhân, tổ chức mua cổ phiếu của công ty trở thành chủ sở hữu của công ty và được gọi là cổ đông. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về phần vốn của mình Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 không hạn chế số lượng tối đa Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn 7
 8. * Hợp tác xã: - Khái niệm: HTX là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra, theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. - Đặc điểm: + Là tổ chức tự chủ do những người lao động tự nguyện lập ra, do có nhu cầu, lợi ích chung. + Tư liệu sản xuất (TLSX) và các nguồn vốn khác thuộc sở hữu tập thể phải chiếm phần lớn trong tổng số vốn của HTX và ngày càng phát triển bằng quỹ tích lũy trích từ LN. + Chủ nhiệm và ban quản trị HTX do đại hội xã viên bầu ra. + Việc sản xuất kinh doanh phải theo điều lệ HTX và theo nghị quyết của hội đồng xã viên. + Vốn cổ phần được chia lợi nhuận theo quyết định của HĐXV. + ĐHXV có quyền quyết định cao nhất của HTX. ĐHXV phải có ít nhất 2/3 tổng số xã viên hoặc đại biểu xã viên tham dự. ĐHXV trực tiếp bầu ra ban quản trị và ban kiểm soát. + Ban quản trị HTX là cơ quan quản lý và điều hành mọi công việc của HTX do đại hội xã viên bầu trực tiếp gồm chủ nhiệm HTX và các thành viên khác. 2. Các lý thuyết quản trị doanh nghiệp 2.1. Sự phát triển của khoa học quản trị doanh nghiệp 2.2. Các trường phái quản trị doanh nghiệp 2.2.1. Trường phái cổ điển * Lý thuyết quản trị khoa học 8
 9. - Frederick Winslow Taylor (1856-1915) tác phẩm Các nguyên tắc quản trị một cách khoa học, Quản trị phân xưởng. Ông đã nghiên cứu và đưa ra các nhược điểm trong cách quản lý cũ theo ông đó là: + Thuê mướn công nhân trên cơ sở ai đến trước mướn trước, không lưu ý đến khả năng và nghề nghiệp của từng công nhân + Công tác huấn luyện nhân viên hầu như không có hệ thống tổ chức học việc + Công việc làm theo thói quen, không có tiêu chuẩn và phương pháp + Công nhân tự mình định đoạt tốc độ làm việc: hầu hết các công việc và trách nhiệm đều được giao cho người công nhân, nhà quản trị làm việc bên cạnh người thợ quên mất chức năng chính của mình là lập kế hoạch và tổ chức công việc. tính chuyên nghiệp của các nhà quản trị không được thừa nhận - Ông đã đưa ra 4 nguyên tắc quản trị tương ứng: + Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện công việc + Dùng cách mô tả công việc để lựa chọn công nhân, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống huấn luyện chính thức + Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng, bảo đảm an toàn lao động bằng dụng cụ thích hợp + Thăng tiến trong công việc, chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động * Lý thuyết quản trị hành chính - Maz Weber (1864 1920) theo ông để quản trị doanh nghiệp có hiệu quả phải tổ chức lao động hợp lý, phải có hệ thống thư lại tức là xây dựng được hệ thống chức vụ trong doanh nghiệp phù hợp với nó là một hệ thống quyền hành 9
 10. - Các căn cứ để xây dựng hệ thống: + Mọi hoạt động của tổ chức đều phải chuyển vào văn bản quy định + Chỉ những người có chức vụ mới có quyền quyết định + Chỉ có những người có năng lực mới được giao chức vụ + Mọi quyết định trong tổ chức phải mang tính khách quan 2.2.2. Trường phái tâm lý xã hội - Abraham Maslow (1908-1970) lý thuyết về nhu cầu của con người gồm 5 loại xếp từ thấp đến cao theo thứ tự: + Nhu cầu vật chất + Nhu cầu an toàn + Nhu cầu xã hội + Nhu cầu kính trọng + Nhu cầu tự hoàn thiện II. CHỨC NĂNG VÀ LĨNH VỰC QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1. Chức năng, phân loại chức năng quản trị trong doanh nghiệp 1.1. Khái niệm chức năng quản trị: Là những loại hoạt động riêng biệt của quản trị, thể hiện những phương hướng tác động của quản trị gia đến các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp. Các Các lĩnh Mục Quản trị chức vực gia tiêu năng quản trị quản trị Sơ đồ 1: Khái quát hoạt động quản trị 1.2. Các chức năng quản trị * Chức năng hoạch định: Hoạch định được coi là chức năng đầu tiên của quản trị. Bởi trước khi thực hiện một vấn đề nào đó, chúng ta cần có một kế 10
 11. hoạch. Hoạch định là chức năng được hầu hết các nhà quản trị quan tâm, đặc biệt đối với nhà quản trị cấp cao nhất của tổ chức * Chức năng tổ chức: Chức năng này bao gồm toàn bộ quy trình thiết lập một cấu trúc tổ chức. Cấu trúc này của một doanh nghiệp có thể được thể hiện rõ ở sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. * Chức năng phối hợp: Phối hợp là làm cho đồng điệu giữa tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo dễ dàng và có hiệu quả. Phối hợp theo chiều dọc, là phối hợp giữa các cấp quản trị và phối hợp theo chiều ngang là phối hợp giữa các chức năng, các lĩnh vực quản trị * Chức năng chỉ huy: Đây là chức năng kế tiếp với chức năng tổ chức và phối hợp. Đòi hỏi nhà quản trị thông qua những phương pháp, những biện pháp, những kỹ năng khiến cho mọi người đem hết khả năng của mình để làm việc * Chức năng kiểm soát: Là việc giám sát quá trình thực hiện và thu nhập những thông tin phản hồi để kịp thời có giải pháp điều chỉnh. - Tiến trình: + Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát. + Đo lường mức độ hoàn thành thực tế và so sánh với các tiêu chuẩn đề ra. + Thực hiện các hành động tác nghiệp sửa chữa, điều chỉnh kịp thời. Kết luận: Tính chất phổ biến liên hoàn của các chức năng quản trị sẽ áp dụng cho mọi loại hình tổ chức nhằm đạt hiệu quả hoạt động cao nhất. 11
 12. 2. Lĩnh vực quản trị, phân loại lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp 2.1. Khái niệm - Là các hoạt động quản trị được thiết lập trong các bộ phận có tính chất tổ chức (như các phòng ban, phân xưởng... Trong doanh nghiệp) và được phân cấp, phân quyền một cách cụ thể trong việc ra các quyết định quản trị - Việc phân định lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như truyền thống quản trị, các yếu tố xã hội cơ chế quản lý kinh tế, quy mô cũng như các đặc điểm riêng có về mặt kinh tế - kỹ thuật của từng doanh nghiệp. 2.2. Phân loại lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp * Mục đích của sự phân loại lĩnh vực quản trị: - Trước hết nó chỉ ra tất cả các lĩnh vực cần phải tổ chức thực hiện quản trị trong một doanh nghiệp, đây là một căn cứ quan trọng để thiết lập bộ máy quản trị của doanh nghiệp. - Phân loại các lĩnh vực quản trị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh còn là căn cứ để tuyển dụng bố trí và sử dụng các quản trị viên. - Phân loại theo lĩnh vực còn là cơ sở để đánh giá, phân tích hoạt động trong toàn bộ bộ máy quản trị, thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân, đồng thời là cơ sở để điều hành hoạt động quản trị trên phạm vi toàn doanh nghiệp. * Các lĩnh vực quản trị trong doanh nghiệp - Lĩnh vực vật tư gồm các nhiệm vụ: + Phát hiện nhu cầu vật tư + Tính toán vật tư tồn kho + Mua sắm vật tư + Nhập kho và bảo quản + Cấp phát vật tư 12
 13. - Lĩnh vực sản xuất: Bao gồm tất cả các hoạt động có tính chất công nghiệp trên cơ sở phối các yếu tố lao động, tư liệu lao động và đầu tư lao động đã có để chế biến các sản phẩm hàng hoá và thực hiện các dịch vụ. gồm các nhiệm vụ + Hoạch định chương trình + Xây dựng kế hoạch sản xuất + Điều khiển quá trình sản xuất + Kiểm tra chất lượng - Lĩnh vực marketing gồm có các nhiệm vụ: + Thu thập các thông tin về thị trường + Hoạch định chính sách sản phẩm + Hoạch định chính sách giá cả + Hoạch định chính sách phân phối + Hoạch định chính sách hỗ trợ tiêu thụ - Lĩnh vực nhân sự gồm các nhiệm vụ: + Lập kế hoạch nhân sự + Tuyển dụng nhân sự + Bố trí nhân sự + Đánh giá nhân sự + Phát triển nhân viên + Thù lao + Quản lý nhân sự thông qua hồ sơ dữ liệu nhân sự, qua thống kê hoạt động của nhân viên, và hỗ trợ đời sống. - Lĩnh vực tài chính và kế toán gồm các nhiệm vụ: + Lĩnh vực tài chính: Tạo vốn, Sử dụng vốn, quản lý vốn. + Lĩnh vực kế toán: Gồm các nhiệm vụ ( kế toán sổ sách, tính toán chi phí - kết quả, xây dựng các bảng cân đối, tính toán lãi lỗ...) + Các nhiệm vụ khác như: thẩm định kế hoạch, thống kê, kiểm 13
 14. tra việc tính toán, bảo hiểm, thuế - Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển gồm các nhiệm vụ: + Thực hiện các nghiên cứu cơ bản. + Nghiên cứu ứng dụng. + Đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào áp dụng. + Thẩm định hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng. - Lĩnh vực tổ chức gồm các nhiệm vụ sau: . + Tổ chức các dự án + Phát triển và cải tiến bộ máy tổ chức cho doanh nghiệp. - Lĩnh vực thông tin gồm các nhiệm vụ sau: + Xây dựng kế hoạch về các thông tin liên lạc cho doanh nghiệp. + Chọn lọc và xử lý các thông tin. + Kiểm tra thông tin và giám sát thông tin. - Lĩnh vực hành chính pháp chế và các dịch vụ chung gồm các nhiệm vụ sau: + Thực hiện các mối quy hoạch pháp lý trong và ngoài doanh nghiệp. + Tổ chức các hoạt động quần chúng trong doanh nghiệp. + Các hoạt động hành chính và phúc lợi doanh nghiệp. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối quan hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá, được giao những trách nhiệm, quyền hạn nhất định và được bố trí theo từng cấp nhằm thực hiện các chức năng quản trị doanh nghiệp. 2. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp - Phù hợp với cơ chế quản trị doanh nghiệp mới. 14
 15. - Có mục tiêu chiến lược thống nhất. - Có chế độ trách nhiệm rõ ràng, quyền hạn và quyền lợi phải tương xứng với nhau. - Có sự mềm dẻo về tổ chức. - Có sự chỉ huy tập trung thống nhất vào một đầu mối. - Có phạm vi kiểm soát hữu hiệu. - Bảo đảm tăng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 3. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp a. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị không ổn định: - Đây là một loại cơ cấu tổ chức quản trị không có mô hình cụ thể. Nó phù hợp với những doanh nghiệp quy mô nhỏ, mới thành lập, ít nhân viên. Chủ doanh nghiệp vừa là nguời trực tiếp điều khiển hệ thống nhân viên. - Cơ cấu tổ chức này chịu ảnh hưởng của: Chiến lược của doanh nghiệp, mục tiêu của doanh nghiệp, tính ổn định của môi trường, tình hình công nghệ, môi trường văn hóa, ... b. Cơ cấu trực tuyến - Loại cơ cấu này có đặc điểm cơ bản là mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức được thực hiện một đường thẳng. Người thừa hành chỉ nhận và thi hành mệnh lệnh của người phụ trách cấp trên trực tiếp. 15
 16. Giám đốc công ty P. Giám đốc công ty P. Marketing P. KHSX P. Kế toán P. Nhân sự PXSX 1 PXSX2 Sơ đồ2: Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu điểm: Kiểu cơ cấu này thích hợp với chế độ một thủ trưởng, tăng cường trách nhiệm cá nhân, tránh được tình trạng người thừa hành phải thi hành những chỉ thị khác nhau, thậm chí mâu thuẫn với nhau của người phụ trách. - Nhược điểm: Mỗi thủ trưởng phải có kiến thức toàn diện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, mặt khác nó không tận dụng được các chuyên gia có trình độ cao về từng chức năng quản trị. c. Cơ cấu chức năng - Kiểu cơ cấu này cho phép cán bộ phụ trách các phòng chức năng có quyền ra các mệnh lệnh và các vấn đề có liên quan đến chuyên môn của họ cho các phân xưởng, các bộ phận sản xuất. P. Marketing P. Kế toán P. Nhân sự PXSX 1 PXSX 2 16
 17. Sơ đồ3: Mô hình cơ cấu tổ chức theo chức năng - Ưu điểm: Thu hút được các chuyên gia vào công tác lãnh đạo giải quyết các vấn đề chuyên môn một cách thành thạo hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho cán bộ chỉ huy chung của doanh nghiệp. - Nhược điểm: Vi phạm chế độ một thủ trưởng sẽ sinh ra tình trạng thiếu trách nhiệm rõ ràng, thiếu kỷ luật chặt chẽ. d. Cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng. Giám đốc công ty P. Giám đốc công ty P. Marketing P. KHSX P. Kế toán P. Nhân sự PXSX 1 PXSX2 Sơ đồ4: Mô hình cơ cấu tổ chức trực tuyến - chức năng - Là một cơ cấu kết hợp hai kiểu: Cơ cấu trực tuyến và cơ cấu chức năng, cơ cấu này người thủ trưởng được sự giúp sức của các phòng chức năng, các chuyên gia, các hội đồng tư vấn trong việc suy nghĩ nghiên cứu, bàn bạc tìm những giải pháp tối ưu cho những vấn đề phức tạp. 17
 18. - Các phòng chức năng có trách nhiệm tham mưu cho toàn bộ hệ thống trực tuyến đặc biệt các phòng chức năng không có quyền ra mệnh lệnh cho các phân xưởng, các bộ phận sản xuất. - Kiểu cơ cấu tổ chức này phát huy năng lực chuyên môn của các bộ phận chức năng, vừa đảm bảo quyền chỉ huy của bộ máy trực tuyến. e. Cơ cấu tổ chức quản trị phi hình thể. - Trong các nhóm nhân viên có những người nổi bật lên không phải do tổ chức chỉ định. Họ được anh em suy tôn coi là thủ lĩnh. Ý kiến của họ có ảnh hưởng lớn đến các nhóm nhân viên. Các loại liên hệ trong cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp. - Liên hệ trực thuộc: Là loại liên hệ giữa thủ trưởng với cán bộ, nhân viên trong bộ phận, giữa cán bộ có cương vị chỉ huy trực tuyến cấp trên và cấp dưới. - Liên hệ chức năng: Là loại liên hệ giữa các bộ phận chức năng với nhau trong quá trình chuẩn bị quyết định cho thủ trưởng hoặc giữa bộ phận chức năng cấp trên với cán bộ nhân viên chức năng cấp dưới nhằm hướng dẫn, giúp đỡ về mặt chuyên môn nghiệp vụ. - Liên hệ tư vấn: Là loại liên hệ giữa cơ quan lãnh đạo chung, giữa cán bộ chỉ huy trực tuyến với các chuyên gia kinh tế kỹ thuật, pháp chế với các hội đồng được tổ chức theo từng loại công việc. 4. Tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp. 4.1. Những yêu cầu của tổ chức bộ máy quản trị DN. - Phải đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ của DN, phải thực hiện đầy đủ toàn diện các chức năng quản trị DN, đây là cơ sở pháp lý là căn cứ chủ yếu để từng doanh nghiệp tự tổ chức bộ máy quản trị của mình. 18
 19. - Phải dảm bảo thực hiện nghiêm túc chế độ một thủ trưởng, chế độ trách nhiệm cá nhân trên cơ sở đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của tập thể lao động trong DN. - Phải phụ hợp với quy mô sản xuất, thích ứng với dặc điểm kinh tế và kỹ thuật của doanh nghiệp. - Phải đảm bảo yêu cầu tinh giảm vừa vững mạnh trong bộ máy quản trị . 4.2. Phân công trong bộ máy quản trị điều hành của doanh nghiệp. - Doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi một sự chỉ huy sản xuất quản trị kinh doanh theo một ý trí thống nhất tuyệt đối, đòi hỏi sự phục tùng kỷ luật nghiêm ngặt sự điều khiển cả bộ máy quản trị theo những nguyên tắc thống nhất từ trên xuống dưới. - Giám đốc doanh nghiệp là người được giao trách nhiệm quản trị doanh nghiệp là người chỉ huy cao nhất trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ quản lý toàn diện, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh tế, kỹ thuật, hành chính, đời sống của doanh nghiệp. Giám đốc nên giao quyền "chỉ huy sản xuất và kỹ thuật" cho một phó giám đốc để có thời gian tập trung vào các vấn đề lớn. - Phó giám đốc trực tiếp chỉ huy các phân xưởng hoặc ngành - Toàn bộ hoạt tài chính - kế toán theo quy định hiện nay được giao cho kế toán trưởng có vị trí như một phó giám đốc. - Tùy theo quy mô và đặc điểm cụ thể của doanh nghiệp mà bố chí nhiều hoặc ít phó giám đốc, nhưng ba mảng trên không thể thiếu người chuyên trách để giúp giám đốc trong chỉ huy và điều hành sản xuất và kinh doanh. 4.3. Tổ chức các phòng chức năng - Phòng chức năng là những tổ chức gồm cán bộ, nhân viên kinh tế, kỹ thuật, hành chính vv... được phân công chuyên môn hóa theo các chức năng quản trị, có nhiệm vụ giúp giám đốc và các phó giám đốc, chuẩn bị các quyết 19
 20. định theo dõi, hướng dẫn các phân xưởng, các bộ phận sản xuất kinh doanh cũng như những cán bộ, nhân viên cấp dưới thực hiện đúng đắn kịp thời những quyết định quản lý - Phòng chức năng không có quyền trực tiếp chỉ huy các phân xưởng, các bộ phận sản xuất - Các bước thực hiện tổ chức các phòng chức năng: + Phân tích sự phù hợp giữa các chức năng và bộ phận quản trị. + Tiến hành lập sơ đồ tổ chức, nhằm mô hình hóa giữa các phòng chức năng với giám đốc và các phó giám đốc. Đồng thời phải ghi rõ những chức năng mỗi phòng phụ trách, nhằm khắc phục tình trạng trùng lặp chồng chéo lên nhau hoặc ngược lại có chức năng không bộ phận nào chịu trách nhiệm. + Tính toán xác định số lượng cán bộ, nhân viên mỗi phòng chức năng một cách chính xác, có căn cứ khoa học nhằm vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, vừa giảm bớt tỷ lệ nhân viên quản trị, giảm bớt chi phí quản lý. 4.4. Mô hình bộ máy quản trị doanh nghiệp * Mô hình tổ chức bộ máy theo sản phẩm Giám đốc thương mại SP A SPB SP C SP D Sơ đồ5: Mô hình tổ chức theo sản phẩm - Ưu điểm: Cho phép giám đốc phân bổ nhiệm vụ và các nguồn lực một cách rõ ràng cho các bộ phận, tạo ra chuyên môn hóa cao để nâng cao năng suất lao động, tăng doanh thu tăng lợi nhuận. 20

Video liên quan