Cho 7 2 gam Mg tác dụng với HNO3 dư


Page 2

anh gửi em kết quả nhé, không có thắc mắc gì thì đánh giá cho anh nha ♡

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

60 điểm

NguyenChiHieu

Hoà tan hết 7,2 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 2,688 lít khí NO (duy nhất, ở đktc). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 44,40. B. 46,80. C. 31,92.

D. 29,52.

Tổng hợp câu trả lời (1)

B. 46,80.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

  • Đun nóng 24,1gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3, sau một thời gian thu được 21,7 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, sau phản ứng thu được 7,56 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là A. 0,8. B. 1,2. C. 1,8. D. 0,9.
  • Câu 134. Cho phản ứng hoá học: Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hoá và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hoá học của phản ứng đã cho tương ứng là A. 1:5. B. 5:1. C. 1:3. D. 3:1.
  • Hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại ( 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IA). Cho 35 gam hỗn hợp A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được dung dịch B, trong B có 38,3 gam muối. Hai kim loại đó là A. Na và K. B. Li và Na. C. K và Rb. D. Rb và Cs.
  • Cùng 0,15 mol các muối R(NO3)2 và RCl2 chúng hơn kém nhau 7,95 gam. R là A. Fe. B. Mg. C. Ca. D. Ba.
  • Câu 263. Hoà tan hết 21,6 gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 26,88 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là A. Fe B. Cu C. Al D. Mg
  • Câu 233. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B đứng trước hiđro trong dãy điện hoá và có hoá trị không đổi trong các hợp chất. Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau: Hoà tan hoàn toàn phần một trong dung dịch chứa HCl và H2SO4 loãng thu được 3,36 lít khí H2. Cho phần hai tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của V là A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72.
  • Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO3)2, Ca(ClO)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân hoàn toàn A, thu được chất rắn B gồm CaCl2, KCl và một thể tích O2 vừa đủ oxi hoá SO2 thành SO3 để điều chế 191,1 gam dung dịch H2SO4 80%. Cho chất rắn B tác dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa đủ) thu được kết tủa C và dung dịch D. Khối lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần khối lượng KCl có trong A. Tính % khối lượng của KClO3 trong A. (Coi phản ứng điều chế SO3 từ SO2 là phản ứng một chiều) A. 35,16% B. 35,61% C. 16,35% D. Chưa xác định
  • Câu 10. Chất khử là chất A. cho điện tử (electron), chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
  • Hỗn hợp X gồm 3,2 gam Cu và 1,8 gam kim loại M. Nung X với bột lưu huỳnh (không có không khí), thu được 6,6 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), tạo thành 6,72 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Kim loại M là A. Be B. Al. C. Ca. D. Mg.
  • Câu 312. Cho 8,64 gam kim loại R (có hoá trị n không đổi) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Hoà tan chất rắn X sau phản ứng bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 1,344 lít H2 (đktc). Kim loại R là A. Mg B. Ca C. Fe D. Al

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 10 hay nhất

xem thêm

Đáp án:

V H2 =6,72 l

Giải thích các bước giải:

 nMg =m/M = 7,2/ 24=0,3 mol

Mg + 2HNO3 -> Mg(NO3)2 + H2

  1           2                 1               1

0,3->     0,6                               0,3

V H2 = n * 22,4 = 0,3 * 22,4 =6,72 l

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 50

Hòa tan hết 7,2 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng, dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 2,688 lít khí NO (duy nhất, ở đktc). Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là ?

A. 44,40.

B. 46,80.

Đáp án chính xác

C. 31,92.

D. 29,52.

Xem lời giải