Dại khờ là gì

Ý nghĩa của từ khờ dại là gì:
khờ dại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khờ dại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khờ dại mình

Video liên quan