goog job là gì - Nghĩa của từ goog job

goog job có nghĩa là

Khi ai đó tìm kiếm câu trả lời của họ trên Google và cố gắng truyền nó như kiến thức của chính họ.

Thí dụ

Sau khi đọc Timothy Báo cáo của giáo viên biết Timmy có một công việc lớn.