Khoảng cách giữa hai bước sóng

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A. bốn lần bước sóng.

B. nửa bước sóng.

C. một phần tư bước sóng.

D. hai lần bước sóng.

Video liên quan