lashmina là gì - Nghĩa của từ lashmina

lashmina có nghĩa là

Một mặt hàng quần áo giống như một chiếc khăn thường được đeo khi trên hàng mi.Phổ biến trong The Gap Yah 2 Comedy Phác thảo.

Ví dụ

Tôi đã rất đả kích;Tôi đã theo nghĩa đen mặc Lashmina!