Luyện tập Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Cho \(\Delta\) ABC, Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa A, lấy điểm D sao cho DB =AB và DC = AC. Chứng minh rằng BC là trung trực của AD

Video liên quan