Nhà quản trị cấp cơ sở

Để làm dễ dàng cho việc nghiên cứu về quản trị , người ta thường chia các nhà quản trị trong một tổ chức thành 3 cấp

Cấp 1 : Các nhà quản trị cấp cơ sở : cấp này trong thực tế thường là tổ trưởng, trưởng nhóm, đốc công...
Nhà quản trị cấp cơ sở ở cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc , thông thường trong các cơ sở sản xuất
Nhiệm vụ chính : Hướng dẫn , đốc thúc , điều khiển công nhân trong các công việc thường ngày để đưa đến sự hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức , Tuy nhiên , ở cấp này , họ cũng là người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh như những nhân viên khác dưới quyền họ

Cấp 2 : Các nhà quản trị cấp giữa : cấp này trong thực tế mang chức danh trưởng phòng, trưởng ban, quản đốc phân xưởng, trưởng khoa...
Nhiệm vụ chính : Đây là cấp chỉ huy trung gian., họ vừa quản trị các quản trị viên cấp cơ sở thuộc quyền, vừa đồng thời điều khiển các nhân viên khác.Chức năng của họ là thực hiện các kế hoạch và chính sách của tổ chức bằng cách phối hợp các công việc thực hiện nhằm hướng đến sự hoàn thành mục tiêu chung

Cấp 3 : Các nhà quản trị cấp cao : cấp này trong thực tế là giám đốc , tổng giám đốc, giám đốc điều hành , chủ tịch hội đồng quản trị...
Đây là cấp cao nhất trong bảng phân cấp, những nhà quản trị cấp cao là người chịu trách nhiệm về những thành quả cuối cùng của tổ chức
Nhiệm vụ chính : Xây dựng chiến lược hành động và phát triển của tổ chức
Các cấp bậc quản trị trong một tổ chức
Nguồn Intenet

Nhìn chung công việc của nhà quản trị tùy theo cấp bậc trong tỗ chức . Tuy nhiên sự khác nhau chính là cách hoạch định , tổ chức và điều khiển , kiểm tra của các cấp bậc khác nhau có sự khác nhau .. Ở nhửng cấp bậc khác nhau , thời gian thực hiện những chức năng cũng thay đổi

Trong cùng một tổ chức người quản trị cấp cao dùng nhiều thời gian để hoạch định hơn người quản trị cấp thấp , tương tự vậy, điều khiển là chức năng chủ yếu của nhà quản trị cấp cơ sở

Tuy nhiên tùy theo đặc điểm thực tế của từng tổ chức, công ty cụ thể mà có số lượng các nhà quản trị nhiều hay ít, hoặc không nhất thiết có hệ thống được sắp xếp như đã nói ở trên
Theo Sách quản trị học ( PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp)

Video liên quan