Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

5. Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

6. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7. Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

8. Thông tư 17/2019/TT-BXD về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

9. Thông tư 18/2019/TT-BXD về hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

10. Thông tư 11/2019/TT-BXD về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

11. Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

12. Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng.

13. Thông tư 12/2019/TT-BXD về hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

14. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Quý Nguyễn

Video liên quan