Trong một tam giác điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là

Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là:

A. Giao điểm của ba đường phân giác

B. Giao điểm của ba đường trung trực

C. Giao điểm của ba đường cao

D. Giao điểm của ba đường trung tuyến

Video liên quan