Useful for là gì

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Как можно сказать полезный кроме useful?

Video liên quan