X - 1 x - 1 bằng bao nhiêu

Cho tam giác ABC đường trung tuyến MA,cho D là trung điểm AC, điểm E là M qua D. Chứng minh tứ giác AC MN là hình gì

Show

Ú òa,giúp tớ đi, bh tớ rất cầm nó nhanh nha mấy cậu chênk gái đẹp chai<33

26/10/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x, biết: 2x.(x+1)+3(x+1)

  Tìm x:

  2x.(x+1)+3(x+1)

  27/10/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau

  chứng minh hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: \( \dfrac{3x(x + 5)}{2(x + 5)}= \dfrac{3x}{2}\)

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: \( \dfrac{x + 2}{x - 1}= \dfrac{(x + 2)(x + 1)}{x^{2} - 1}\)

  28/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: \( \dfrac{x^{2} - x - 2}{x + 1}= \dfrac{x^{2}- 3x + 2}{x - 1}\)

  28/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng: \( \dfrac{x^{3}+ 8 }{x^{2}- 2x + 4}= x + 2\)

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Ba phân thức cho sau có bằng nhau không? \( \dfrac{x^{2}- 2x - 3}{x^{2} + x}\); \( \dfrac{x - 3}{x}\) ; \( \dfrac{x^{2}- 4x + 3}{x^{2}- x}\).

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Áp dụng quy tắc đổi dấu vào phân thức \(\dfrac{{3 - 4x}}{{{{\left( {1 - x} \right)}^2}}}\) ta có:

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đẳng thức cho sau: \( \dfrac{x^{3} + x^{2}}{(x - 1)(x + 1)}= \dfrac{...}{x - 1}\);

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đẳng thức cho sau: \( \dfrac{5(x + y)}{2}= \dfrac{5x^{2} - 5y^{2}}{...}\).

  28/10/2022 |   1 Trả lời

 • Hãy dùng cách rút gọn phân thức suy ra rằng phải điền đa thức nào sau đây vào chỗ trống trong đẳng thức \(\dfrac{{3{x^2} + x}}{{2{x^2}}} = \dfrac{{...}}{{2x}}\)

  \(\begin{array}{l}(A)\,\,1 + x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,3x\\(C)\,\,3x + 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,3{x^2}\end{array}\) 

  27/10/2022 |   1 Trả lời

 • Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng. Rút gọn phân thức \(\dfrac{{3\left( {x - 1} \right)}}{{{x^2} - 1}}\) ta được phân thức nào dưới đây:

  \(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{3}{x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(B)\,\,\dfrac{{ - 3}}{{x - 1}}\\(C)\,\,\,\dfrac{3}{{x + 1}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(D)\,\,\dfrac{1}{x}\end{array}\)