yes master là gì - Nghĩa của từ yes master

yes master có nghĩa là

một từ thay thế cho kỷ luật trẻ em.Một cái gì đó mà thế hệ hiện tại thiếu.Nếu không có Kỷ luật, có không có tương lai.

ví dụ

"Anong BDSM shit nanaman yan?"
"Đây không phải là BDSM, nó được gọi là kỷ luật" "Tiếng HinDi Kakausapin Hangat Bạn gọi cho tôi vâng bố chủ được chứ?"
"Yesss cha- f ** bạn!"
"Không, nó được coi là" f ** bạn!Daddy Master. ""