Bài tập toán 24 trang 50 lop 9 tap 2 năm 2024

Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc \(v\) của ôtô thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức: \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}3{t^2}-{\rm{ }}30t{\rm{ }} + {\rm{ }}135\), (\(t\) tính bằng phút, \(v\) tính bằng km/h).

LG a

Tính vận tốc của ôtô khi \(t = 5\) phút.

Phương pháp giải:

Thay \(t=5\) vào biểu thức của vận tốc \(v\) để tính vận tốc.

Giải chi tiết:

Khi \(t = 5\) (phút) thì \(v{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }}.{\rm{ }}{5^2}-{\rm{ }}30{\rm{ }}.{\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}135{\rm{ }} = {\rm{ }}60\) \((km/h).\)

LG b

Tính giá trị của \(t\) khi vận tốc ôtô bằng \(120 km/h\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Phương pháp giải:

Cho vận tốc \(v=f(t)=120\) và giải phương trình bậc hai ẩn \(t\) để tìm thời gian \(t.\)

+) Dựa vào công thức nghiệm thu gọn để giải phương trình: \(a x^2 +2b'x+c=0 \, \, (a \neq 0).\)

Có \(\Delta ' = {(b')^2} - ac > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\(\left[ \begin{array}{l} {x_1} = \dfrac{{ - b' + \sqrt {\Delta '} }}{a}\\ {x_2} = \dfrac{{ - b' - \sqrt {\Delta '} }}{a} \end{array} \right..\)

Giải chi tiết:

Khi \(v = 120\) \((km/h)\), để tìm \(t\) ta giải phương trình

\(120{\rm{ }} = {\rm{ }}3{t^2}-{\rm{ }}30t{\rm{ }} + {\rm{ }}135\)

\(\Leftrightarrow {t^2}-{\rm{ }}10t{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}0.{\rm{ }}\).

Có \(a{\rm{ }} = {\rm{ }}1, \, \, {\rm{ }}b{\rm{ }} = {\rm{ }} - 10, \, \, {\rm{ }}b'{\rm{ }} = {\rm{ }} - 5, \, \, {\rm{ }}c{\rm{ }} = {\rm{ }}5\).

Khi đó: \(\Delta' {\rm{ }} =b'^2-ac= {\rm{ }}{(-5)^2}-{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}25{\rm{ }}-{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}20>0\)

\(\Rightarrow\) Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Có: \( {\rm{ }}\sqrt {\Delta '}=\sqrt{20} = {\rm{ }}2\sqrt 5. \)

\(\Rightarrow {t_1} = {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}2\sqrt 5 {\rm{ }} \approx {\rm{ }}9,47; \, \, {\rm{ }}{t_2} = {\rm{ }}5{\rm{ }} - {\rm{ }}2\sqrt 5 {\rm{ }} \approx {\rm{ }}0,53.\)

Vì rađa chỉ theo dõi trong 10 phút nên \(0 < t < 10\) nên cả hai giá trị của \(t\) đều thích hợp. Vậy \({t_1} \approx {\rm{ }}9,47\) (phút), \({t_2} \approx {\rm{ }}0,53\) (phút).

Với bài 24, chúng ta sẽ biện luận các nghiệm theo tham số m, rồi kết luận giá trị nào thì phương trình có số nghiệm cụ thể ra sao.

Câu a:

\(x^2 - 2(m -1)x + m^2 = 0\)

\(\Delta ' = [-(m - 1)]2 - m^2 = m^2 - 2m + 1 - m^2 = 1 - 2m\)

Câu b:

Ta có :

\(\Delta ' = 1 - 2m\)

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m>0\Leftrightarrow m<\frac{1}{2}\)

Phương trình vô nghiệm khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m<0\Leftrightarrow m>\frac{1}{2}\)

Phương trình có nghiệm kép khi:

\(\small \Delta ' = 1 - 2m=0\Leftrightarrow m=\frac{1}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

SGK Toán 9»Hàm Số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương Trình Bậ...»Bài Tập Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn»Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 24 Tra...

Xem thêm

Đề bài

Bài 24 trang 50 SGK Toán 9 tập 2

Cho phương trình (ẩn x) .

 1. Tính Δ'.
 1. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép? Vô nghiệm.

Đáp án và lời giải

Ta có các hệ số và

 1. Phương trình đã cho:

+) Vô nghiệm khi và chỉ khi

+) Có nghiệm kép khi và chỉ khi

+) Có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi ; có nghiệm kép khi và vô nghiệm khi

Tác giả: Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Tổ Toán

Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 23 Trang 50

Xem lại kiến thức bài học

 • Bài 5: Công Thức Nghiệm Thu Gọn

Chuyên đề liên quan

 • Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2

Câu bài tập cùng bài

 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 17 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 18 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 19 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 20 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 21 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 22 Trang 49
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 23 Trang 50
 • Giải Bài Tập SGK Toán 9 Tập 2 Bài 24 Trang 50