Công thức tính thời gian sử dụng pin

Làm cách nào để tính thời gian xấp xỉ cho việc Sạc và Xả pin? Có bất kỳ phương trình có sẵn cho mục đích? Nếu có, xin vui lòng cung cấp cho tôi.

Video liên quan