Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 violet năm 2024

Những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet được Alokiddy cập nhật liên tục, các bạn có thể download xuống để trẻ có thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh hiệu quả nhất nhé.

  • - Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 2
  • - Đề thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 2 có đáp án
  • - Đề thi HSG tiếng Anh lớp 5 cấp tỉnh có đáp án

Những đề thi tiếng Anh lớp 5 về cơ bản đều là những nội dung học trong chương trình tiếng Anh lớp 5 của các em. Tuy nhiên, với những đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 thì đây là những đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao, vì vậy, các em nhất thiết phải nắm vững những kiến thức tiếng Anh đã được học trên lớp và những kiến thức tiếng Anh lớp 5 nâng cao.

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

Để học thêm nhiều đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet các bạn hãy download ngay bộ tài liệu đề thi tiếng Anh lớp 5 tại đây nhé!

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 violet năm 2024

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái khác với từ còn lại: (10pts)

1. A. Monday B.Sunday C.Friday D.today

2. A.headache B.toothache C.matter D.fever

3. A.hot B.weather C.cold D.warm

4. A.When B.How C.What D.The

5. A.Subject B.English C.Science D.Music

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D rồi khoanh tròn vào đáp án đó. (10pts)

1.It is hot ............ summer.

A.on B.in C.at D.under

2.I don’t like Maths ……………it is difficult.

A.and B.but C.so D.because

3.What’s the matter…………you?

A.in B.with C.on D.of

4.Do you like English? Yes,I……….

A.do B.am C.like D.don’t

5.He often………………to school in the morning

A.gos B.going C.goes D.to go

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống.(10pts)

Ba, Lan, and Hoa want to do some shopping. So they go to the (1).................. . Next, they go to the post office because Ba wants some (2).................... Then they go to the bookstore (3)...................... Lan wants some books and postcards. After that, they go to the foodstall because they (4)...................... hungry. Finally, they go to the (5)..................... because they want to see a movie.

1. .................., 2. ...................., 3. ...................., 4. ...................., 5. ....................... .

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới.( 10pts)

Hi! This is my friend. His name is John. He is ten years old. He is a student at a primary school of Ha Noi. He lives in a small apartment in Ha Noi with his aunt and uncle. His apartment is near a zoo. So, He usually goes there on weekend. He likes monkeys best because they can swing. He studies many subjects at school, but he likes Maths best. His classes usually start at a quarter past seven.

Questions:

1. How old is John?

.....................................................................................................................................

2. Where does he live?

.....................................................................................................................................

3. Who does he live with?

.....................................................................................................................................

4. When does he usually go to the zoo?

.....................................................................................................................................

5. What is his favorite subject?

.....................................................................................................................................

Phần kỹ năng viết:

Em hãy viết một đoạn văn tự giới thiệu về mình dựa theo các từ gợi ý sau:

name

age

nationality

school

ambition (ước mơ)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phần đố vui cho các em:

Em hãy tìm và khoanh tròn 5 từ chỉ màu sắc và 5 từ chỉ số đếm trong bảng dưới đây :

G

B

L

A

C

K

R

L

O

N

E

R

E

U

T

W

O

N

E

E

Q

N

H

R

N

W

H

I

T

E

S

I

X

N

O

D

F

I

V

E

U

C

Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5 violet năm 2024

Đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5 Violet

Phần kiến thức chung:

Bài tập 1: (10 điểm)

1.A 2.C 3.B 4.D 5A

Bài tập 2: (10 điểm)

1.B 2.D 3.B 4.A 5.C

Phần đọc hiểu:

Bài tập 1: Hoàn thành đoạn văn sau bằng cách tìm một từ phù hợp điền vào mỗi chỗ trống. (10 điểm)

1. market/ supermarket 2. stamps 3. because

4. are 5. cinema

Bài tập 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới. (10 điểm)

1. He is ten ( years old).

2. He lives in a small apartment in Ha Noi.

3. He lives with his aunt and uncle.

4. He usually goes to the zoo on weekend.

5. His favorite subject is Maths.

Để học tiếng Anh lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao các bạn hãy cho trẻ học ngay những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé. Những bài học tiếng Anh lớp 5 dành cho các em được thực hiện theo một hệ thống từ cơ bản nhất đến nâng cao giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn.