Đơn vị tần số là gì

Tần số là số giao động trong một giây

đơn vị tần số là héc(Hz)