exeh là gì - Nghĩa của từ exeh

exeh có nghĩa là

Bạn một cái gì đó như anh chàng hoặc bro

Ví dụ

Exeh khi chúng ta đi ra ngoài