rippin lips n packin dips là gì - Nghĩa của từ rippin lips n packin dips

rippin lips n packin dips có nghĩa là

Câu cá (Rippin Lips) và làm Nhai thuốc lá (Packin Dips).Chỉ nói ở Minnesota bởi những người không có gì tốt hơn là ngồi nhai và cá.

Ví dụ

.