So sánh kinh tế việt nam và myanmar năm 2024

Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu đánh giá một cách hệ thống, toàn diện, khách quan về tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng ở Việt Nam và Trung Quốc. Đánh giá những mặt thành công và ch¬ưa thành công ở 2 quốc gia trong sự so sánh đối chiếu. Trên cơ sở ...

This paper assesses the comprehensive macroeconomic picture of the world and Vietnam in 2017 and forecasts the outlook for 2018, and then making some policy implications for Vietnam. The world economy in 2017 is considered to be the most prosperous since 2011, thanks to the steady growth of key economies, bounced global trade, and favorable global financial conditions. However, as slow and uncertain global investment growth as well as many unpredictable factors in US government policy and Brexit, and political risks from tensions of the Korean Peninsula, 2018 will continue to witness unpredictable developments in the global economy. Faced with that situation, together with internal difficulties in the country, Vietnam should have flexible solutions, high determination and act in a drastic way in order to achieve the objectives on the economic growth and inflation as outlined. In addition, Vietnam should continue to promote the trade facilitation activities, the improvement of the bu...

Nghiên cứu này tập trung điều tra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức (SWOT) ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường công nghệ nhà xanh (GBTs) tại Việt Nam. Nghiên cứu áp dụng tiếp cận hỗn hợp thăm dò gồm 3 bước: phân tích nội dung của 34 bài phỏng vấn chuyên sâu, nghiên cứu nhóm tập trung với 3 chuyên gia, và phân tích định lượng số liệu khảo sát bằng bảng hỏi cấu trúc với 32 cán bộ có kiến thức và kinh nghiệm trong các dự án xây dựng công trình xanh. Kết quả nghiên cứu đã xác định và xếp hạng mức độ ảnh hưởng tương đối của 20 yếu tố SWOT đến thị trường GBTs; từ đó, 3 giải pháp chiến lược đã được đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển thị trường GBTs. Từ khóa: công nghệ nhà xanh; GBTs; công trình xanh; xây dựng xanh; SWOT.

Quá trình tham gia quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng đang là một xu hướng phát triển mới ở Việt Nam. Sự phát triển này đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đời sống xã hội. Bài viết này sẽ tập trung trình bày 3 vấn đề chính. i. Khái quát các mô hình quản lý khoa học và công nghệ của cộng đồng hiện nay; ii. Tìm hiểu hai mô hình cộng đồng tham gia quản lý khoa học và công nghệ ở tỉnh Hà Nam; Đưa ra một số nhận xét, kiến nghị cho Hà Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Preparing soft skills for students has been being a matter of great concern to both society and the education industry. Soft skills are an essential factor for the success and happiness of each individual. Many decades ago, the weakness of soft skills of Vietnamese students have been warned by educational organizations, businesses and domestic and foreign experts. Although knowledge that is considered as a necessary condition during the learning process; it is still not a sufficient condition for students who want to get a desired job. Nowadays, soft skills training activities are quite popular in almost universities and it is one of requirements for student’s graduation. However, these training activities are different in each university. In this study, from the practical experience in training soft skills of other universities, the authors recommend some basic solutions for integrating soft skills into main subjects in the specialized knowledge teaching process.

Tuy nhiên, sang năm 1997, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Campuchia và xếp thứ 8/10 các quốc gia ở Đông Nam Á. Lúc này, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 330 USD, cao hơn Myanmar (130 USD) và Campuchia (320 USD).

Từ năm 1997-2021, thu nhập bình quân của Việt Nam đã vượt qua Myanmar, Campuchia và Lào, xếp thứ 7/10 các quốc gia ở Đông Nam Á.

Cụ thể, trong giai đoạn này, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt khoảng 1.463 USD/năm, cao hơn gần 2,37 lần thu nhập bình quân của Myanmar (617 USD/năm), cao hơn 1,9 lần thu nhập bình quân của Campuchia (768 USD/năm) và cao hơn 1,25 lần so với thu nhập bình quân của Lào (1.171 USD).

So sánh kinh tế việt nam và myanmar năm 2024

Thu nhập bình quân đầu người các nước trong khối ASEAN giai đoạn 1995-2021. Nguồn: WB.

Trong năm 2021, thu nhập bình quân của Việt Nam đạt 3.560 USD. Hiện nay, thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines vẫn xếp trên Việt Nam. Thu nhập bình quân của Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines đang gấp lần lượt là 18 lần; 8,85 lần; 3 lần; 2 lần; 1,16 lần và 1,02 lần so với thu nhập bình quân của Việt Nam.

Đối với Việt Nam, sau 26 năm nỗ lực phát triển, thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng từ 250 USD năm 1995 lên 3.560 USD năm 2021.

So sánh kinh tế việt nam và myanmar năm 2024

Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam giai đoạn 1995-2021. Nguồn: WB.

Sau 26 năm, thu nhập bình quân của Việt Nam đã tăng hơn 14 lần, đây là mức tăng cao nhất trong khối ASEAN. Các quốc gia khác đều có sự cải thiện nhưng chậm hơn như: Myanmar (gấp 12,67 lần), Lào (gấp 7,2 lần), Campuchia (gấp 6,2 lần), Indonesia (gấp 4,18 lần), Philipines (gấp 3,14 lần), Singapore (gấp 2,71 lần), Malaysia (gấp 2,7 lần), Thái Lan (gấp 2,65 lần) và Brunei (gấp 2 lần).

Qua đó thấy được, Việt Nam đã tích cực phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Giai đoạn 2021-2025, Việt Nam định hướng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều sâu, hoàn thiện mô hình tăng trưởng đồng bộ trên cả phương diện kinh tế - kỹ thuật, kinh tế - xã hội và kinh tế - sinh thái.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế.

https://cafef.vn/cach-day-26-nam-thu-nhap-binh-quan-cua-viet-nam-tung-dung-8-10-dong-nam-a-thap-hon-lao-gio-da-thay-doi-ra-sao-20220706155908481.chn