Trong quá trình quang hợp ở thực vật các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án D

Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp axit amin, protein. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 425

Trong quang hợp, các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp

A. cacbohidrat.

B. lipit.

C. AND.

D. protein.

Các câu hỏi tương tự

I. Tất cả các loại tia sáng đều tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

III. Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa thì cường độ quang hợp sẽ tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

IV. Các tia sáng xanh tím kích thích tổng hợp cacbonhidrat, tia ánh sáng đỏ kích thích tổng hợp axit amin và protein

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

I. Tất ccác lo ại tia sáng đều tác động đến quang hợp với cường độ như nhau.

III. Khi cư ờng độ ánh sáng vư ợt qua điểm bão hòa thì cường độ quang hợp sẽ tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.

B. Sự tổng hợp lipit.

C. Sự tổng hợp ADN.

D. Sự tổng hợp prôtêin.

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat

B. Sự tổng hợp lipit

C. Sự tổng hợp ADN

D. Sự tổng hợp prôtêin.

I. Cùng một cường độ ánh sáng như nhau thì tia xanh lục thường có năng suất quang hợp cao hơn tia xanh tím.

III. Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và trong pha tối của quang hợp.

Hãy chỉ ra đâu là những mối quan hệ giữa protein và AND trong cơ chế  di truyền

A. 3,4,5,6             

B. 1,3,4,5             

C. 2,3,4,6             

D. 1,4,5,6

Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật

  II. Quang hợp quyết định 90 đến 95% năng suất cây trồng

  III. Quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và tia xanh tím

  IV. Quá trình quang hợp được chia làm hai pha; pha sáng và pha tối

A.

B. 3

C. 4

D. 2

I. Chu trình Canvin tồn tại ở mọi loài thực vật.

III. Quang hợp cực đại tại các miền tia đỏ và tia xanh tím.

Các tia sáng tím kích thích

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat

B. Sự tổng hợp lipit

C. Sự tổng hợp ADN

D. Sự tổng hợp prôtêin

Những câu hỏi liên quan

Trong quang hợp, các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp

A. cacbohidrat

B. lipit

C. AND

D. protein

Trong quang hợp, các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp

A. cacbohidrat.

B. lipit.

C. AND.

D. protein.

Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.

B. Sự tổng hợp lipit.

C. Sự tổng hợp ADN.

D. Sự tổng hợp prôtêin.

B. Sự tổng hợp lipit.

C. Sự tổng hợp ADN.

(1). Enzym ADN polymeraza chỉ có thể trượt liên tục theo một chiều nhất định từ 5’ đến 3’ của mạch khuôn.

(3). ADN polymerase tổng hợp theo một chiều mà 2 mạch gốc của ADN lại ngược chiều nhau. Sự tháo xoắn ở mỗi chạc tái bản cũng chỉ theo 1 chiều.

(1). Enzym ADN polymeraza chỉ có thể trượt liên tục theo một chiều nhất định từ 5’ đến 3’ của mạch khuôn.

(3). ADN polymerase tổng hợp theo một chiều mà 2 mạch gốc của ADN lại ngược chiều nhau. Sự tháo xoắn ở mỗi chạc tái bản cũng chỉ theo 1 chiều.

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra ở trong nhân của tế bào nhân thực.

(3) Trong quá trình dịch mã trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.

(4) Có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, tARN, rARN.

A. (2), (3). 

B. (1), (3).

C. (2), (4). 

D. (1), (4).

(1) Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, quá trình này chỉ diễn ra ở trong nhân của tế bào nhân thực.

(3) Trong quá trình dịch mã trên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động.

(4) Có sự tham gia trực tiếp của ADN, mARN, tARN, rARN

A. (2), (3)

B. (1), (3).

C. (2), (4).

D. (1), (4).