Dòng thuần chủng là gì

Dòng thuần chủng là dòng có


Câu 630 Nhận biết

Dòng thuần chủng là dòng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các khái niệm cơ bản trong di truyền --- Xem chi tiết
...

Video liên quan