i-dunno-hawk là gì - Nghĩa của từ i-dunno-hawk

i-dunno-hawk có nghĩa là

Tương tự về bản chất, và sự kết hợp của, Mohawk và Fauxhawk, I-Dunno-Hawk là một kiểu tóc được mặc bởi những kẻ không quyết định trên thế giới xung quanh.Nó bao gồm một búi tóc nhỏ được đặt theo kiểu hướng lên và nằm từ phía trước đến vùng chẩm của đầu một người.Phần tóc nhô ra này dài hơn một chút so với các cạnh của đầu trông giống như một con buzz buzz, trưởng thành.

Thí dụ

Martin: "Wow hãy xem I-Dunno-Hawk về anh chàng này! Anh ta đã wuss ra khi cố gắng cạo một Mohawk thực sự hoặc anh ta chỉ lười biếng (cao) và để mohawk của anh ta phát triển?" Aaron: "Vâng, tôi không biết..yike - thật là một công cụ ginormous."