Lịch học của trường đại học Punjabi 2023-24

Lịch Năm học đã được Ban Quản lý Đại học Punjab xuất bản để điều chỉnh và điều phối các hoạt động học thuật và hành chính khác nhau, Các sự kiện và chức năng sẽ được tổ chức trong năm học

Hướng dẫn và Chính sách của Đại học Panjab

 

Sổ tay Đại học Panjab

 

Ngân sách


 • 2023-24
 • 2022-23
 • 2021-22
 • 2020-21
 • 2019-20
 • 2018-19
 • 2017-18
 • 2016-17
 • 2015-16
 • 2014-15
 • 2013-14

Giải thưởng mây của Đại học Panjab

 

Hội nghị thường niên lần thứ 62 của Đại học Panjab

 

 • 2023-2024
 • 2022-2023
 • 2021-2022
 • 2020-2021
 • 2016-2017
 • 2015-2016

Cơ cấu tổ chức của Đại học Panjab

 


 • Lịch Tập I - 2007
 • Lịch Tập II - 2007
 • Lịch Tập III - 2009
 • Sửa đổi