Chủ đề: �����i h���c

Có 28 bài viết

Đề bài - bài 2 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí không đổi ở trạng thái 1 thể tích\({v_1}\), áp suất\({p_1} \) , dãn đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có thể tích \({V_2} = 2{V_1}\) và áp suất ...

Đề bài - bài 3 trang 291 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 291 sgk vật lí 10 nâng cao

Người ta cọ xát một miếng sắt dẹt khối lượng 100g trên một tấm gỗ. Sau một lát thì thấy miếng sắt nóng lên thêm \({12^0}C\). Hỏi người ta đã tốn một ...

Đề bài - hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35-1
Đề bài - hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35-1

- Chất tế bào với các bào quan chủ yếu (ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôn gi, trung thể) Đề bài Hãy điền nội dụng ...

Đề bài - bài 3 trang 122 sgk hình học 12 nâng cao
Đề bài - bài 3 trang 122 sgk hình học 12 nâng cao

Các tứ diện BACB, CBCD, DDAC, AABD đều có thể tích bằng \({1 \over 6}V.\)Do đó: \({V_{ACB'D'}} = V - 4.{V \over 6} = {V \over 3}.\) Đề bài ...

Đề bài - câu 6 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao
Đề bài - câu 6 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao

Gọi F là phép biến hình có tính chất sau đây: Với mọi cặp điểm M, N và ảnh M, N của chúng, ta luôn có \(\overrightarrow {M'N'} = k\overrightarrow {MN} \) , trong đó k ...

Bài 3 trang 31 skg hình học 12 nâng cao
Bài 3 trang 31 skg hình học 12 nâng cao

Nếu \(ABCD\) là tứ diện đều thì nó nhận mp \((ABF)\) và mp \((CDE)\) làm các mặt phẳng đối xứng và phép đối xứng qua đường thẳng \(EF\) biến tứ diện ...

Video hướng dẫn giải - bài 13 trang 28 sgk hình học 10
Video hướng dẫn giải - bài 13 trang 28 sgk hình học 10

Vậy \(\frac{{{x_A} + {x_C}}}{2} = \frac{{{x_B} + {x_D}}}{2}\left( { = {x_O}} \right)\) và \(\frac{{{y_A} + {y_C}}}{2} = \frac{{{y_B} + {y_D}}}{2}\left( { = {y_O}} \right)\) ...

Video hướng dẫn giải - bài 73 trang 40 sgk toán 9 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 73 trang 40 sgk toán 9 tập 1

\(\eqalign{& 4{\rm{x}} - \sqrt {9{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x}} + 1} \cr& 4{\rm{x}} - \sqrt {(3{{\rm{x}})^2} + 2.3{\rm{x}} + 1} \cr& = 4{\rm{x}} - \sqrt {{{\left( {3{\rm{x}} + 1} \right)}^2}} \cr& = ...

Đề bài - bài 3 trang 27 sgk hình học 12
Đề bài - bài 3 trang 27 sgk hình học 12

Như vậy để tạo thành một hình đa diện ta cần ít nhất 3 điểm (tạo thành 1 mặt phẳng) và 1 điểm nằm ngoài mặt phẳng ấy. Đề bài ...

Đề bài - bài 7 trang 26 sgk hình học 12
Đề bài - bài 7 trang 26 sgk hình học 12

Theo công thức Hê-rông, ta có:\({S_{ABC}} = \sqrt {p\left( {p - AB} \right)\left( {p - AC} \right)\left( {p - BC} \right)}\) \( = \sqrt {9a.4a.2a.3a} = 6{a^2}\sqrt 6 \) Đề bài ...

Video hướng dẫn giải - bài 8 trang 24 sgk đại số 10
Video hướng dẫn giải - bài 8 trang 24 sgk đại số 10

Mệnh đề này sai vì có rất nhiều hình thoi (mà không có hai cạnh kề vuông góc) không là hình chữ nhật. Video hướng dẫn ...

Đề bài - bài 88 trang 111 sgk toán 8 tập 1
Đề bài - bài 88 trang 111 sgk toán 8 tập 1

Cho tứ giác \(ABCD\). Gọi \(E, F, G, H\) theo thứ tự là trung điểm của \(AB, BC, CD, DA.\) Các đường chéo \(AC, BD\) của tứ giác \(ABCD\) có điều kiện gì thì ...

Video hướng dẫn giải - bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 77 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Biến đổi để đưa \( N\) về dạng hằng đẳng thức. Sau đó thay giá trị của \(x;y\) vào để tính giá trị của biểu thức \(N\). ...

Đề bài - bài 1 trang 127 sgk toán 6 tập 1
Đề bài - bài 1 trang 127 sgk toán 6 tập 1

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. Đề bài Đoạn thẳng AB là gì? ...

Đề bài - bài 6 trang 62 sgk vật lí 8
Đề bài - bài 6 trang 62 sgk vật lí 8

- Các yếu tố của lực: điểm đặt lực, phương và chiều của lực, độ lớn của lực Đề bài Nêu các yếu tố của ...

Từ nhân học sinh học tới nhân học văn hóa
Từ nhân học sinh học tới nhân học văn hóa

Bác bỏ sự lý giải tiến hóa - nhân qủa, M.Lanman đi tới chỗ phủ nhận tính chất tiến lên của sự phát triển. Theo tư tưởng của Bécson, sự tiến hóa sáng ...

Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?
Đề bài - vì sao nói: toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển ?

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc ...

Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 9 trang 80 sgk vật lí 12

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 , \(C = {1 \over {4000\pi }}F,L = {{0,1} \over \pi }H\). Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120\(\sqrt2\)cos100πt (V). Đề bài ...

Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 5 trang 79 sgk vật lí 12

\(\begin{array}{l}{\varphi _u} - {\varphi _i} = \dfrac{\pi }{4}\\ \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \dfrac{\pi }{4} = 0 - \dfrac{\pi }{4} = - \dfrac{\pi }{4}\left( {rad} \right)\end{array}\) ...

Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10
Đề bài - bài 5 trang 58 sgk vật lí 10

\(\eqalign{ & F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( {\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} } \right)} \cr&\Rightarrow {F^2} = F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \left( ...