Tải đề thi violympic toán lớp 4 nam học 2023-2023 năm 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm 2023-2024 gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết trong tài liệu Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 đầy đủ các vòng giúp học sinh lớp 3 ôn thi Violympic Toán lớp 3 đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 4 năm 2023-2024 (có lời giải)

Quảng cáo

BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

15 của 50

4 × 6 + 48

357 – 263

63

2 × 2

32 : 4

206 – 73

4 × 1

5 × 10 – 12

354 – 291

7

3 × 3

36 : 4 + 124

13 của 27

166

6

4 × 7 + 138

643 – 461

104 – 32

2

127 + 435

28 : 4

38

5 × 2

13 của 9

47 + 47

17 + 18

192

12 của 13 của 30

58 + 134

121 + 74

8

130 + 65

8 : 4

3

182

5 × 7

3 × 2

204 + 358

5

Quảng cáo

BÀI 2: 12 CON GIÁP 12 CON

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

..... × 4 = 3 × 8

Trả lời: ...

Câu 2: Một cửa hàng có 30kg gạo, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 15 số gạo đó, ngày thứ hai cửa hàng bán được 14 số gạo còn lại. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Trả lời: Ngày thứ hai cửa hàng bán được .....kg.

Câu 3: Buổi sáng, một tiết học bắt đầu lúc 8 giờ và đến 9 giờ kém 20 phút thì xong.

Hỏi thời gian tiết học đó kéo dài bao nhiêu phút?

Trả lời: Tiết học đó kéo dài trong . ..... phút.

Câu 4:

Quảng cáo

Tải đề thi violympic toán lớp 4 nam học 2023-2023 năm 2024

-->

Kết quả của phép tính là: ....

Câu 5: Trong 1 phép trừ, hiệu là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau có tổng bằng 5, số trừ là 138. Số bị trừ là ...

Câu 6: Ngày đầu tiên của tháng 12 là thứ hai và tháng 12 có 31 ngày. Hỏi tháng 12 đó có bao nhiêu thứ hai?

Trả lời: Tháng 12 đó có ....thứ hai.

Câu 7: Linh có 30 quả trứng. Linh làm bánh hết 13 số trứng. Hỏi Linh còn lại bao nhiêu quả trứng?

a/ 20 quả b/ 10 quả c/ 3 quả d/ 27 quả

Câu 8: Hùng chia 32 quả táo thành 4 phần bằng nhau và ăn hết 1 phần. Hỏi Hùng còn bao nhiêu quả táo?

Trả lời: Hùng còn .....quả táo.

Quảng cáo

Câu 9:

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ..........

Câu 10: Trong một phép chia có số bị chia là 35, số chia là 5. Hỏi thương của phép chia đó là bao nhiêu?

a/ 5 b/ 6 c/ 7 d/ 8

Câu 11: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng:

21: 3..... 28 : 4

Câu 12: Hùng có 18 cái kẹo, số kẹo của Kiên bằng 12 số kẹo của Hùng. Hỏi Kiên có bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời: Kiên có .....cái kẹo.

Câu 13: Trong 4 giờ, Hùng làm được 24 bài tập. Hỏi mỗi giờ Hùng làm được bao nhiêu bài tập, biết thời gian làm mỗi bài tập là như nhau?

a/ 5 bài b/ 6 bài c/ 7 bài d/ 20 bài

Câu 14: Cô giáo chia đều 24 quyển vở cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu quyển vở?

a/ 4 quyển b/ 6 quyển c/ 7 quyển d/ 8 quyển

Câu 15: Mỗi bông hoa có 5 cánh. Hỏi 7 bông hoa như vậy có bao nhiêu cánh?

a/ 40 cánh b/ 12 cánh c/ 35 cánh d/ 32 cánh

Câu 16: Mỗi học sinh giỏi được tặng 4 quyển vở. Hỏi 8 học sinh giỏi được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời: .....quyển vở.

Câu 17: Bạn hãy chọn đáp án đúng: 5dm × 2 + 50cm = ........ dm

a/ 15 b/ 60 c/ 75 d/ 150

Câu 18: Kết quả của phép tính 36 : 4 + 68 là ....

Câu 19:

Kết quả của phép tính là:

a/ 8 b/ 9 c/ 10 d/ 11

Câu 20: Chọn hình vẽ khoanh vào 13 số ly nước.

a/

b/

c/

d/

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1 : Có 6 lọ hoa, mỗi lọ cắm 4 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

a/ 38 bông hoa b/ 10 bông hoa c/ 24 bông hoa d/ 28 bông hoa

Câu 2: 3 × ..... + 64 = 91. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ....

Câu 3: Một sợi dây dài 32cm được cắt thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Trả lời: Mỗi đoạn dài........cm.

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Hình trên đã tô màu .....hình đó.

a/ 14 b/ 12 c/ 15 d/ 13

Câu 5: Bố có 21 quyển vở. Bố cho Mai 13 số vở đó. Hỏi bố đã cho Mai bao nhiêu quyển vở?

a/ 15 quyển vở b/ 8 quyển vở c/ 7 quyển vở d/ 18 quyển vở

Câu 6:

Kết quả của phép tính trên là: ...

a/ 9 b/ 11 c/ 10 d/ 8

Câu 7: ...... : 4 = 8. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ...

Câu 8: Giang xếp 24 quả trứng vào 4 cái hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả trứng?

a/ 6 quả b/ 4 quả c/ 8 quả d/ 20 quả

Câu 9: Chọn hình vẽ khoanh vào 12 số ly nước.

a/

b/

c/

d/

Câu 10: Kết quả của phép tính 24kg : 4 là ....kg.

Câu 11: ..... : 3 = 9. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ....

Câu 12: Năm nay anh 14 tuổi, tuổi em bằng 12 tuổi của anh. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

Trả lời: Năm nay em ....tuổi.

Câu 13: Trong 4 giờ, chị Minh may được 16 sản phẩm. Hỏi trong 1 giờ chị Minh may được bao nhiêu sản phẩm, biết thời gian may mỗi sản phẩm là như nhau?

a/ 20 sản phẩm b/ 7 sản phẩm c/ 4 sản phẩm d/ 5 sản phẩm

Câu 14: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Hình trên đã khoanh vào .....số chiếc ô.

a/ 15 b/ 13 c/ 14 d/ 12

Câu 15: Minh chia 12 cái kẹo cho 3 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

a/ 4 cái b/ 9 cái c/ 8 cái d/ 6 cái

Câu 16: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 3 × 5 = .....

Câu 17: Hùng làm 5 bài tập về nhà trong 30 phút, thời gian làm mỗi bài tập là như nhau. Hỏi thời gian làm 2 bài tập về nhà của Hùng là bao nhiêu?

Trả lời: Hùng làm 2 bài tập về nhà hết........phút.

Câu 18: Có 36 viên bị chia đều vào 4 hộp, hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

a/ 4 viên b/ 9 viên c/ 8 viên d/ 32 viên

Câu 19: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ chấm.

Hình vẽ trên đã tô màu .....của hình đó.

a/ 12 b/ 14 c/ 13 d/ 15

Câu 20: Điền số thích hợp vào chỗ trống : ..... : 4 = 7

Trả lời: ....

Câu 21: Lớp 3B có 30 học sinh. Cô giáo chia thành các nhóm để cùng thảo luận, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi cô giáo chia được bao nhiêu nhóm như vậy?

Trả lời: Cô giáo chia được....nhóm như vậy.

Câu 22: Bác Vy may 5 bộ quần áo như nhau thì hết 10m vải. Hỏi may 2 bộ quần áo như thế thì hết bao nhiêu mét vải?

Trả lời: May 2 bộ quần áo như thế hết......m vải.

Câu 23: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Hình vẽ trên đã khoanh ....số cây xương rồng.

a/ 15 b/ 12 c/ 13 d/ 14

Câu 24: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 4 thì bằng 2 nhân với 8. Số đó là....

Câu 25:

Kết quả của phép tính là ....

Câu 26: Kết quả của phép tính: 4 × 9 + 38 là: ...

Câu 27: 13 của 30m là bao nhiêu?

a/ 10 b/ 27m c/ 27 d/ 10m

Câu 28: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

Hình vẽ trên đã tô màu .....của hình đó.

a/ 12 b/ 15 c/ 13 d/ 14

Câu 29: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 5 thì bằng 3 nhân với 10. Số đó là....

Câu 30: 12 của 2dm là ...

a/ 5dm b/ 10cm c/ 1cm d/ 5cm

Câu 31: ..... – 79 = 40 : 5 : 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ...

................................

................................

................................

Xem thêm đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 các vòng khác:

 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 6 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 8 năm 2023-2024
 • Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2023-2024
 • Tải đề thi violympic toán lớp 4 nam học 2023-2023 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Tải đề thi violympic toán lớp 4 nam học 2023-2023 năm 2024

Tải đề thi violympic toán lớp 4 nam học 2023-2023 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài liệu ôn tập và bồi dưỡng môn Tiếng Việt khối Tiểu học đầy đủ kiến thức trọng tâm môn Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 và bài tập có hướng dẫn chi tiết.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.