Cách hiểu nào đúng với ngưỡng cảm giác

A. LÝ THUYẾT

I. NHẬN THỨC CẢM TÍNH

1.1. Cảm giác

+ Khái niệm

+ Đặc điểm: là một quá trình tâm lý; phản ánh riêng rẽ từng sự vật, hiện tượng thông qua từng cơ quan cảm giác riêng rẽ; phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trực tiếp; phản ánh sự vật hiện tượng một cách cụ thể

+ Phân loại: cảm giác bên ngoài (cảm giác nhìn, cảm giác nghe, cảm giác ngửi, cảm giác nếm, cảm giác da); cảm giác bên trong (cảm giác cơ thể, cảm giác thăng bằng, cảm giácvận động)

+ Vai trò: là hình thức định hướng đầu tiên của con người trong hiện thực khách quan, tạo mối liên hệ trực tiếp giữa cơ thể và môi trường xung quanh; là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các quá trình nhận thức cao hơn; là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động của võ não, nhờ đó đảm bảo hoạt động thần kinh của con người được bình thường; là con đường nhận thức hiện thực khách quan đặc biệt quan trọng đối với những người khuyết tật

+ Các quy luật cơ bản của cảm giác: Quy luật về ngưỡng cảm giác; Quy luật về sự thích ứng của cảm giác; Quy luật về sự tác động qua lại giữa các cảm giác; Quy luật bù trừ; Quy luật sức ỳ và quán tính của cảm giác

1.2. Tri giác

+ Khái niệm

+ Đặc điểm: là một quá trình tâm lý; phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng; thể hiện tính trực quan trong sự phản ánh của nhận thức cảm tính; hình ảnh của tri giác bao giờ cũng thuộc về một sự vật, hiện tượng nhất định

+ Phân loại: Dựa theo cơ quan phân tích có vai trò chủ yếu nhất khi tri giác (tri giác nhìn, tri giác nghe, tri giác ngửi, tri giác nếm, tri giác sờ mò); Dựa vào mục đích khi tri giác (tri giác không chủ định, tri giác có chủ định); Dựa vào đặc điểm của đối tượng tri giác (tri giác những thuộc tính không gian, tri giác những thuộc tính thời gian, tri giác những thuộc tính vận động, tri giác xã hội)

+ Vai trò: mang lại hình ảnh rõ ràng hơn về đối tượng so với hình ảnh mà cảm giác đem lại về đối tượng; là điều kiện quan trọng cho sự định hướng hành vi và họat động của con người trong môi trường xung quanh;thông qua quá trình quan sát (hình thức tri giác cao nhất, tích cực nhất, chủ động và có mục đích) trong hoạt động và nhờ rèn luyện, năng lực quan sát của con người được hình thành.

+ Các quy luật cơ bản của tri giác: Quy luật về tính đối tượng của tri giác; Quy luật về tính trọn vẹn của tri giác; Quy luật về tính chọn lọc của tri giác; Quy luật về tính ý nghĩa của tri giác; Quy luật về tính ổn định của tri giác; Tổng giác; Ảo ảnh của tri giác;

II. NHẬN THỨC LÝ TÍNH

2.1. Tư duy

+ Khái niệm

+ Đặc điểm: Tính có vấn đề của tư duy; Tính trừu tượng và khái quát của tư duy; Tính gián tiếp của tư duy; Tư duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ; Tư duy gắn liền với nhận thức cảm tính

+ Các loại tư duy: Dựa theo lịch sử hình thành và phát triển của tư duy (tư duy trực quan hành động, tư duy trực quan hình ảnh, tư duy trừu tượng; Dựa vào hình thức biểu hiện nhiệm vụ và phương pháp giải quyết vấn đề (tư duy thực hành, tư duy hình ảnh cụ thể, tư duy lý luận); Dựa vào mức độ sáng tạo (tư duy Angorit, tư duy Oritxtic)

+ Các thao tác của quá trình tư duy: Phân tích và tổng hợp;So sánh; Trừu tượng hóa và khái quát hóa; Cụ thể hó Các thao tác tư duy đều có quan hệ mật thiết với nhau, thống nhất theo một hướng nhất định, do nhiệm vụ của tư duy quy định. Trong thực tế tư duy, các thao tác đó đan xen vào nhau, chứ không theo trình tự máy móc như trên. Tùy theo nhiệm vụ, điều kiện tư duy, không nhất thiết trong hành động, tư duy nào cũng phải thực hiện tất cả các thao tác trên.

+ Các giai đoạn của quá trình tư duy: Giai đoạn nhận thức vấn đề; Giai đoạn xuất hiện các liên tưởng; Giai đoạn sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết; Giai đoạn kiểm tra giả thuyết; Giai đoạn giải quyết nhiệm vụ

+ Sản phẩm của tư duy: Khái niệm;Phán đoán; Suy lý

+ Các phẩm chất cá nhân của tư duy: những phẩm chất tư duy tích cực (tính khái quát và sâu sắc của tư duy, tính linh hoạt của tư duy, tính độc lập của tư duy, tính nhanh chóng của tư duy, tính phê phán của tư duy); những phẩm chất tiê ucực của tư duy (tính hẹp hòi, tính hời hợt của tư duy, tính ỷ lại của tư duy, tính chậm chạp của tư duy)

2.2. Tưởng tượng

+ Khái niệm

+ Vai trò: là cơ sở để tiếp thu tri thức, là cơ sở của sự sáng tạo; Tạo ra sản phẩm trung gian của lao động, làm cho lao động của con người khác hẳn những hành vi của động vật; Có vai trò lớn trong đời sống tinh thần của con người

+ Các loại tưởng tượng: Dựa vào sự chủ động của tưởng tượng (tưởng tượng không chủ định, tưởng tượng có chủ định, tưởng tượng tái tạo, tưởng tượng sáng tạo); Dựa vào tính tích cực của tưởng tượng (tưởng tượng tiêu cực, tưởng tượng tích cực); Ước mơ và lý tưởng

+ Các cách tạo ra biểu tượng của tưởng tượng (chắp ghép, liên hợp, thay đổi kích thước, số lượng, nhấn mạnh, điển hình hóa, loại suy)

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Sự phân chia cảm giác bên ngoài hay cảm giác bên trong dựa trên cơ sở nào:

 1. Nơi nảy sinh cảm giác
 2. Tính chất và cường độ kích thích
 3. Vị trí nguồn gốc kích thích bên ngoài hay bên trong cơ thể
 4. Cả a, b và c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Trường hợp nào đã dùng từ cảm giác đúng với khái niệm cảm giác trong tâm lý học

 1. Cảm giác lạnh buốt khi ta chạm lưỡi vào que kem
 2. Tôi cảm giác việc ấy đã xảy ra lâu lắm rồi
 3. Cảm giác cứ theo đuổi cô mãi khi cô để Lan ở lại một mình trong lúc tinh thần suy sụp
 4. Khi người ấy xuất hiện, cảm giác vừa giận vừa thương lại trào lên trong tôi.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Điều nào dưới đây là sự tương phản?

 1. Khi dùng khăn lạnh lau mặt thì người lái xe sẽ tinh mắt hơn
 2. Ăn chè nguội có cảm giác ngọt hơn ăn chè nóng
 3. Uống nước đường nếu cho một chút muối vào sẽ có cảm giác ngọt hơn
 4. Cả a, b, c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Sự thay đổi độ nhạy cảm của cơ quan phân tích nào đó là do

 1. Trạng thái tâm sinh lý của cơ thể
 2. Sự tác động của cơ quan phân tích khác
 3. Cường độ kích thích thay đổi
 4. Cả a, b, c đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Ý nào dưới đây không đúng với tri giác:

 1. Phản ánh những thuộc tích chung bên ngoài của một loạt sự vật, hiện tượng cùng loại
 2. Có thể đạt tới trình độ cao không có ở động vật
 3. Là phương thức phản ánh thế giới trực tiếp
 4. Luôn phản ánh một cách trọn vẹn theo một cấu trúc nhất định của sự vật, hiện tượng.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Thuộc tính nào của sự vật không được phản ánh trong tri giác không gian:

 1. Hình dáng, độ lớn của sự vật
 2. Chiều sâu, độ xa của sự vật
 3. Vị trí tương đối của sự vật
 4. Sự biến đổi vị trí của sự vật trong không gian

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. Hãy chỉ ra yếu tố chi phối ít nhất đến tính ý nghĩa của tri giác

 1. Đặc điểm của giác quan
 2. Tính trọn vẹn của tri giác
 3. Kinh nghiệm, vốn hiểu biết của chủ thể
 4. Khả năng tư duy
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Quy luật tổng giác thể hiện ở nội dung nào

 1. Sự phụ thuộc của tri giác vào đặc điểm đối tượng tri giác
 2. Sự ổn định của hình ảnh tri giác
 3. Sự phụ thuộc của tri giác vào nội dung đời sống tâm lý của cá thể
 4. Cả a, b và c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Quá trình chủ thể dùng trí tuệ để phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các sự vật và hiện tượng đó là thao tác

 1. So sánh
 2. Phân tích
 3. Tổng hợp
 4. Cụ thể hóa
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Có thể thay thế khái niệm tư duy và tưởng tượng bằng khái niệm nào sau đây?

 1. Quá trình nhận thức
 2. Nhận thức lý tính
 3. Hoạt động nhận thức
 4. Các quá trình tâm lý

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11. Tìm dấu hiệu không phù hợp với quá trình tư duy

 1. Phản ánh hiện thực bằng con đường gián tiếp
 2. Kết quả nhận thức mang tính khái quát
 3. Diễn ra theo một quá trình
 4. Phản ánh những trải nghiệm của cuộc sống

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

12. Ý nào không phản ánh đúng vai trò của tư duy đối với con người

 1. Giúp con người vượt khỏi sự thích nghi thụ động với môi trường
 2. Mở rộng vô hạnphạm vinhận thức của con người
 3. Không bao giờ sai lầm trong nhận thức
 4. Giúp con người hành động có ý thức

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

13. Đặc điểm nào của tư duy thể hiện rõ nhất trong tình huống sau: Một bác sĩ có kinh nghiệm chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài của bệnh nhân là có thể đoán biết được họ bị bệnh gì

 1. Tính gián tiếp của tư duy
 2. Tư duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ
 3. Tính trừu tượng và khái quát của tư duy
 4. Tư duy liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

14. Nội dung bên trong của mỗi giai đoạn trong quá trình tư duy được thực hiện bởi yếu tố nào

 1. Phân tích, tổng hợp
 2. Thao tác tư duy
 3. Hành động tư duy
 4. Khái quát hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

15. Đặc điểm thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa tư duy và nhận thức cảm tính là

 1. Phản ánh bản thân sự vật, hiện tượng
 2. Một quá trình tâm lý
 3. Phản ánh bản chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự vật, hiện tượng
 4. Mang bản chất xã hội, gắn liền với ngôn ngữ

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

16. Đặc điểm thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa tư duy và nhận thức cảm tính là

 1. Phản ánh bản thân sự vật, hiện tượng
 2. Mang bản chất xã hội, gắn liền với ngôn ngữ
 3. Một quá trình tâm lý
 4. Phản ánh bản chất, những mối liên hệ

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

17. Trong hành động tư duy, việc thực hiện các thao tác thường diễn ra như thế nào:

 1. Mỗi thao tác tiến hành độc lập
 2. Thực hiện các thao tác theo đúng một trình tự nhất định
 3. Thực hiện đầy đủ các thao tác
 4. Linh hoạt tùy theo nhiệm vụ tư duy

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

18. Tưởng tượng sáng tạo có đặc điểm

 1. Luôn tạo ra cái mới cho cá nhân và xã hội
 2. Luôn được thực hiện có ý thức
 3. Luôn cógiá trịvới xã hội
 4. Cả a, b và c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

19. Tri giác và tưởng tượng giống nhau là

 1. Đều phản ánh thể giới bằng hình ảnh
 2. Đều mang tính trực quan
 3. Mang bản chất xã hội
 4. Cả a, b và c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

20. Điều nào không đúng với tưởng tượng

 1. Nảy sinh trước tình huống có vấn đề
 2. Luôn phản ánh cái mới với cá nhân (hoặc xã hội)
 3. Luôn giải quyết vấn đề một cách cụ thể
 4. Kết quả là hình ảnh mang tính khái quát

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

21. Quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tượng, khi sự vật hiện tượng đó đang tác động vào các giác quan của con người, đó là cấp độ:

 1. Nhận thức cảm tính
 2. Nhận thức lý tính
 3. Nhận thức toàn diện
 4. A & B đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

22. Quá trình tâm lý đơn giản nhất phản ánh những thuộc tính riêng lẽ của sự vật, hiện tượng, những trạng thái bên trong cơ thể được nảy sinh do sự tác động trực tiếp của các kích thíchlên các giác quan của con người đó là:

 1. Tri giác
 2. Cảm giác
 3. Tư duy
 4. Tưởng tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

23. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất?

 1. Cảm giác phản ánh bản chất bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng
 2. Tri giác phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ, bề ngoài của sự vật, hiện tượng
 3. Cảm giác phản ánh trọn vẹn những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng
 4. Tri giác phản ánh một cách trọn vẹn những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

24. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

 1. Ở cấp độ cảm giác chúng ta không thể gọi được tên, hiểu được ý nghĩa của sự vật, hiện tượng
 2. Ở cấp độ tri giác chúng ta không thể gọi được tên, hiểu được ý nghĩa của sự vật, hiện tượng
 3. Ở cấp độ nhận thức cảm tính chỉ phản ánh những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng
 4. Ở cấp độ tri giác chúng ta có thể gọi được tên, hiểu được ý nghĩa của sự vật, hiện tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

25. Giới hạn của cường độ mà ở đó kích thích gây ra được cảm giác được gọi là:

 1. Ngưỡng tuyệt đối
 2. Ngưỡng sai biệt
 3. Ngưỡng cảm giác
 4. B & C đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

26. Cường độ kích thích yếu nhất và mạnh nhất để có thể có được cảm giác gọi là:

 1. Ngưỡng cảm giác trên
 2. Ngưỡng sai biệt
 3. Ngưỡng cảm giác dưới
 4. A & C đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

27. Mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc tính chất của hai kích thích đủ để phân biệt sự khác nhau giữa chúng gọi là:

 1. Ngưỡng tuyệt đối
 2. Ngưỡng sai biệt
 3. Ngưỡng cảm giác
 4. B & C đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

28. Khả năng thay đổi độ nhạy cảm của cảm giác cho phù hợp với sự thay đổi của cường độ kích thích đó là:

 1. Quy luật tác động qua lại
 2. Quy luật thích ứng
 3. Quy luật pha trộn
 4. Quy luật tổng giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

29. Đang đi ngoài nắng, chúng ta vào trong phòng thấy tối sầm nhưng lát sau thấy sáng trở lại đó là quy luật nào?

 1. Quy luật tác động qua lại
 2. Quy luật thích ứng
 3. Quy luật pha trộn
 4. Quy luật tổng giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

30. Sự kích thích yếu lên giác quan này sẽ làm tăng độ nhạy cảm của các giác quan khác và ngược lại đó là:

 1. Quy luật thích ứng
 2. Quy luật pha trộn
 3. Quy luật tác động qua lại
 4. Quy luật tổng giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

31. Quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng khi chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan.

 1. Tri giác
 2. Cảm giác
 3. Tư duy
 4. Tưởng tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

32. Bao gồm sự tri giác hình dáng, độ lớn, chiều sâu, độ xa, phương hướng của sự vật đó là:

 1. Tri giác thời gian
 2. Tri giác không gian
 3. Tri giác vận động
 4. Tri giác con người

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

33. Phản ánh độ lâu, độ nhanh, nhịp điệu, tính liên tục hoặc gián đoạn của sự vật đó là:

 1. Tri giác thời gian
 2. Tri giác không gian
 3. Tri giác vận động
 4. Tri giác con người

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

34. Sự phản ảnh những biến đổi về vị trí của các sự vật trong không gian đó là:

 1. Tri giác con người
 2. Tri giác không gian
 3. Tri giác vận động
 4. Tri giác thời gian

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

35. Quá trình nhận thức lẫn nhau của con người trong những điều kiện giao lưu trực tiếp đó là:

 1. Tri giác thời gian
 2. Tri giác không gian
 3. Tri giác vận động
 4. Tri giác con người

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

36. Quá trình tri giác của con người chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

 1. Nhu cầu hiện tại
 2. Tình cảm hiện tại
 3. Kinh nghiệm trong quá khứ
 4. A, B & C đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

37. Hình ảnh trực quan mà tri giác đem lại bao giờ cũng thuộc về một sự vật, hiện tượng nhất định của thế giới xung quanh. Đây là nội dung của quy luật:

 1. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
 2. Quy luật tổng giác
 3. Quy luật tính đối tượng của tri giác
 4. Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

38. Con người không thể đồng thời tri giác tất cả các sự vật, hiện tượng đang tác động mà chỉ tách đối tượng ra khỏi hoàn cảnh. Đây là nội dung của quy luật:

 1. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
 2. Quy luật tổng giác
 3. Quy luật tính đối tượng của tri giác
 4. Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

39. Tri giác con người diễn ra có ý thức và bao giờ con người cũng gọi được tên của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể hoặc khái quát. Đây là nội dung của quy luật:

 1. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
 2. Quy luật tổng giác
 3. Quy luật tính đối tượng của tri giác
 4. Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

40. Ngoài các yếu tố kích thích bên ngoài, tri giác còn bị quy định bởi một loạt các nhân tố nằm bên trong chủ thể tri giác như: thái độ, động cơ, mục đích, sở thích Đây là nội dung củaquy luật:

 1. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
 2. Quy luật tổng giác
 3. Quy luật tính đối tượng của tri giác
 4. Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

41. Quá trình chủ thể tri giác không chính xác về một sự vật, hiện tượng có thật gọi là gì?

 1. Ảo giác
 2. Sự sai lầm của tri giác
 3. Hoang tưởng
 4. Ảo thanh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

42. Quá trình chủ thể tri giác về một sự vật, hiện tượng không có thật gọi là gì?

 1. Ảo giác
 2. Sự sai lầm của tri giác
 3. Hoang tưởng
 4. Ảo thanh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

43. Quá trình con người đi tìm câu trả lời cho những nan đề mà hiện thực cuộc sống đã đặt ra mà trước đó con người chưa biết, đó là

 1. Cảm giác
 2. Tri giác
 3. Tư duy
 4. Tưởng tượng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

44. Tư duy chỉ nảy sinh khi gặp những hoàn cảnh, những tình huống mà bằng vốn hiểu biết cũ, bằng phương pháp hành động cũ, con người không thể giải quyết đượC Điều này thể hiện đặc điểm gì của tư duy?

 1. Tính gián tiếp
 2. Tính có vấn đề
 3. Tính trừu tượng và khái quát
 4. Là một quá trình tâm lý

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

45. Tư duy phát hiện ra bản chất của sự vật, hiện tượng và quy luật giữa chúng nhờ sử dụng các công cụ, phương tiện Điều này thể hiện đặc điểm gì của tư duy?

 1. Tính có vấn đề
 2. Tính gián tiếp
 3. Quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính
 4. Quan hệ mật thiết với cảm xúc
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

46. Con đường nhận thức hiện thực bắt đầu từ những điều tai nghe mắt thấy rồi mới đến tích cực suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Điều này thể hiện đặc điểm nào của tư duy?

 1. Quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính
 2. Quan hệ mật thiết với cảm xúc
 3. Quan hệ mật thiết với ngôn ngữ
 4. Là một quá trình tâm lý

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

47. Quá trình tư duy có những giai đoạn nào?

 1. Xác định, xuất hiện các liên tưởng, sàng lọc, kiểm tra, giải quyết
 2. Xác định, kiểm tra, giải quyết
 3. Sàng lọc, kiểm tra và giải quyết
 4. B & C đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

48. Quá trình tách toàn thể thành các yếu tố, các thành phần cấu tạo nên nó thể hiện thao tác nào của tư duy?

 1. Tổng hợp
 2. So sánh
 3. Phân tích
 4. Cụ thể hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

49. Chủ thể đưa ra những thuộc tính, những thành phần đã được phân tích thành một chỉnh thể, một toàn thể thể hiện thao tác nào của tư duy?

 1. Cụ thể hoá
 2. Tổng hợp
 3. Trừu tượng hoá
 4. Khái quát hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

50. Dùng trí tuệ để phân biệt sự giống và khác nhau giữa các sự vật hiện tượng đó là thao tác

 1. Phân tích
 2. Tổng hợp
 3. So sánh
 4. Cụ thể hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

51. Quá trình gạt bỏ những thuộc tính, những bộ phận những quan hệ không cần thiết, chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết để tư duy. Đây là thao tác nào của tư duy?

 1. Trừu tượng hoá
 2. Cụ thể hoá
 3. Khái quát hoá
 4. Phân tích

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

52. Quá trình chủ thể tìm ra một thuộc tính chung cho vô số hiện tượng hay sự vật thể hiện thao tác nào của tư duy?

 1. Phân tích
 2. Tổng hợp
 3. Trừu tượng hoá
 4. Khái quát hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

53. Trẻ em làm toán bằng cách dùng tay di chuyển các vật cụ thể tương ứng với các dữ kiện của bài toán. Đây là loại tư duy nào?

 1. Tư duy trực quan hình ảnh
 2. Tư duy trực quan hành động
 3. Tư duy trừu tượng
 4. Tư duy sáng tạo
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

54. Trẻ làm toán bằng cách dùng mắt quan sát các vật thật hay các vật thay thế tương ứng với các dữ kiện của bài toán. Đây là loại tư duy nào?

 1. Tư duy trực quan hình ảnh
 2. Tư duy trực quan hành động
 3. Tư duy trừu tượng
 4. Tư duy sáng tạo
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

55. Loại tư duy mà việc giải quyết vấn đề được dựa trên việc sử dụng các khái niệm, các kết cấu logíc, được tồn tại và vận hành nhờ ngôn ngữ, đó là

 1. Tư duy trực quan hình ảnh
 2. Tư duy trực quan hành động
 3. Tư duy trừu tượng
 4. Tư duy sáng tạo
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

56. Loại tư duy theo kiểu cứ làm rồi sẽ rõ, đó là

 1. Tư duy sáng tạo
 2. Tư duy trực quan hình ảnh
 3. Tư duy trực quan hành động
 4. Tư duy thực hành.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

57. Quá trình tâm lý phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểu tượng đã có (những hình ảnh cũtrong trí nhớ)

 1. Cảm giác
 2. Tri giác
 3. Tư duy
 4. Tưởng tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

58. Loại tưởng tượng tạo ra những hình ảnh nhằm đáp ứng những nhu cầu, kích thích tính tích cực thực tế của con người, đó là

 1. Tưởng tượng lành mạnh
 2. Tưởng tượng không lành mạnh
 3. Tưởng tượng tái tạo
 4. Tưởng tượng sáng tạo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

59. Quá trình tạo ra những hình ảnh mới đối với cá nhân người tưởng tượng và dựa trên sự mô tả của người khác, tài liệu, đó là

 1. Tưởng tượng lành mạnh
 2. Tưởng tượng không lành mạnh
 3. Tưởng tượng tái tạo
 4. Tưởng tượng sáng tạo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

60. Quá trình xây dựng nên những hình ảnh mới chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân cũng như chưa từng có trong xã hội được hiện thực hoá trong các sản phẩm vật chất độcđáo và có giá trị, đó là

 1. Tưởng tượng lành mạnh
 2. Tưởng tượng không lành mạnh
 3. Tưởng tượng sáng tạo
 4. Tưởng tượng tái tạo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

61. Quá trình tạo ra những hình ảnh không được thể hiện trong cuộc sống, vạch ra những chương trình và hành vi không được thực hiện, tưởng tượng chỉ để mà tưởng tượng, đó là

 1. Tưởng tượng lành mạnh
 2. Tưởng tượng không lành mạnh
 3. Tưởng tượng tái tạo
 4. Tưởng tượng sáng tạo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

62. Mình người, đầu dê là cách sáng tạo hình ảnh nào của tưởng tượng?

 1. Thay đổi kích thước, số lượng
 2. Nhấn mạnh
 3. Chắp ghép
 4. Điển hình hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

63. Cậu bé đầu to là cách sáng tạo hình ảnh nào của tưởng tượng?

 1. Thay đổi kích thước, số lượng
 2. Nhấn mạnh
 3. Chắp ghép
 4. Điển hình hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

64. Nhà văn Nam Cao đã sử dụng cách sáng tạo hình ảnh nào của tưởng tượng để xây dựng nên hình tượng nhân vật Chí Phèo?

 1. Thay đổi kích thước, số lượng
 2. Nhấn mạnh
 3. Chắp ghép
 4. Điển hình hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...


Ghi chú: Bài viết được được tặng hoặc được sưu tầm hoặc được biên tập với mục đích tuyên truyền pháp luật. Nếu phát hiện đáp án chưa chính xác, vui lòng góp ý tại phần Bình luận. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng minh vi phạm qua Email: ; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua Email: . Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam.

Video liên quan