Giải bài tập thanh toán quốc tế chương 3

Xem mẫu

  1. BÀI TẬP CHƯƠNG 3 1. Tại mỗi mức tỉ giá nhất định, các yếu tố nào làm dịch chuyển đường cung và cầu USD sang trái? Sang phải? Mô tả bằng đồ thị? 2. Với các nhân tố khác không đổi, khi E(VND/USD) tăng làm dịch chuyển đường cung và đường cầu USD của Việt Nam sang trái hay sang phải? Mô tả bằng đồ thị? 3. Tại sao quy định mức lãi suất trần của tiền gửi bằng ngoại tệ thấp lại tác động lên tỉ giá? 4. Giải thích cơ chế dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ ảnh hưởng lên tỉ giá? 5. Những mặt trái khi định giá nội tệ cao? 6. Tính tỉ lệ % lên giá và giảm giá của các đồng tiền, biết rằng: a/ Tại thời điểm t1: 1AUD = 0,7676 USD Tại thời điểm t2: 1AUD = 0,6767 USD b/ Tại thời điểm t1: E(USD/GBP) = 1,6767 Tại thời điểm t2: E(USD/GBP) = 1,7676 c/ Tại thời điểm t1: 1 USD = 1,6767 SGD Tại thời điểm t2: 1 USD = 1,7676 SGD d/ Tại thời điểm t1: E(HKD/USD) = 1,7676 Tại thời điểm t2: E(HKD/USD) = 1,6767 7. Tại thời điểm hiện tại, giá trị của đồng VND mất giá so với USD là 15%. Như vậy, đôla đã tăng giá bao nhiêu khi thể hiện bằng VND? 8. Tại thời điểm hiện tại tỉ giá S(VND/USD) = 16100. Tại thời điểm 6 tháng trước đây S(VND/USD) = 15.000. - Hỏi trong giai đoạn trên giáVND tăng hay giảm khi thể hiện USD và thay đổi bao nhiêu %? - Tương tự, giá USD thể hiện bằng VND tăng hay giảm và thay đổi bao nhiêu %? 9. Tính tỉ lệ % định giá cao và định giá thấp của các đồng tiền biết rằng: a/ Tỉ giá thị trường: 1 AUD= 0,7676 USD Tỉ giá NHTW ấn định: 1 AUD= 0,6767 USD b/ Tỉ giá thị trường: Ett(USD/GBP) = 1,7676 Tỉ giá NHTW ấn định Etw(USD/GBP) = 1,6767 c/ Tỉ giá thị trường: 1USD = 1,7676 SGD Tỉ giá NHTW ấn định: 1 USD = 1,6767 SGD d/ Tỉ giá thị trường: Ett(JPY/USD) = 126,76 Tỉ giá ấn định NHTW: Etw(JPY/USD) = 125,67 10. Giả sử đường cung và cầu USD được biểu diễn bằng các phương trình: Q(D) = 100.000 - 5E; Q(S) = 16.000 + 2E Trong đó: Q(D) là số lượng cầu USD; Q(S) số lượng cung USD; E là tỉ gía VND/USD a/ Giả sử VN và Mỹ duy trì chế độ tỉ giá thả nổi. Hỏi tỉ giá cân bằng là bao nhiêu? Số lượng USD được giao dịch trên thị trường ngoại hối là bao nhiêu? b/ Cũng trong chế độ tỉ giá thả nổi, giả sử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định can thiệp mua 20.000 USD trên thị trường ngoại hối. Hỏi tỉ giá trên thị trường sẽ thay đổi như thế nào và số lượng USD được giao dịch trên thị trường ngoại hối là bao nhiêu? (Trả lời bằng số và đồ thị)
  2. c/ Giả sử Việt Nam duy trì chế độ tỉ giá cố định tại mức E(VND/USD) = 10.000. Hỏi dự trữ quốc tế của Việt Nam tăng hay giảm xuống với sồ lượng là bao nhiêu nếu NHNN chịu trách nhiệm can thiệp vào thị trường ngoại hối? Hãy giải thích tại sao và mô tả bằng đồ thị?

Video liên quan