Phong trào cách mạng 1930 1931 đạt được kết quả nào sau đây

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã có kết quả là


Câu 69338 Nhận biết

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã có kết quả là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại diễn biến, kết quả phong trào cách mạng 1930-1931

Phong trào cách mạng 1930 - 1935 --- Xem chi tiết
...

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được kết quả gì ?

08/09/2020 52

Câu hỏi Đáp án và lời giải Ôn tập lý thuyết
Câu Hỏi:
Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được kết quả gì ?
A. Khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam.
B. Xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng.
C. Mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương.
D. Tất cả các ý trên.
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 : Phong trào cách mạng 1930 - 1935
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đã đạt được những kết quả là khẳng định quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam, xây dựng một lực lượng chính trị hùng hậu ủng hộ đảng và mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản ở toàn Đông Dương

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Ôn tập lý thuyết
Báo đáp án sai Facebook twitter