Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây la không đúng

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?(1) Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.(2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (3) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.(4) Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.

Xem lời giải

Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?(1) Đột biến làm phát sinh các alen mới cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.(2) Biến dị cá thể phát sinh trong sinh sản là nguồn biến dị chủ yếu.(3) Sự tổ hợp các alen qua giao phối tạo nguồn biến dị thứ cấp.(4) Sự di truyền của các giao tử hay cá thể từ quần thể khác đến đã bổ sung nguồn biến dị cho quần thể.