Bài 24.4, 24.5 trang 35 sbt hóa học 11

Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhómCH2nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Câu 24.4.
  • Câu 24.5.

Câu 24.4.

Phenol có công thức cấu tạo là

. Trong các chất dưới đây, chất nào không là đồng đẳng của phenol?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về đồng đẳngTại đây.

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhómCH2nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

\( \to\) Chọn D.

Câu 24.5.

Trong số các chất dưới đây, chất nàokhônglà đồng phân của

?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về đồng phânTại đây.

Lời giải chi tiết:

Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

\( \to\) Chọn D.