Đề bài - bài 47 trang 145 sbt toán 8 tập 2

Theo hình vẽ, ngôi nhà gồm hai phần, một phần là lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân cạnh đáy bằng \(6m,\) chiều cao đáy \(1,2m\), chiều cao lăng trụ bằng \(h_1=15m\); phần còn lại là hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là \(6m\) và \(15m,\) chiều cao \(3,5m.\)

Đề bài

Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

\(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, ngôi nhà gồm hai phần, một phần là lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân cạnh đáy bằng \(6m,\) chiều cao đáy \(1,2m\), chiều cao lăng trụ bằng \(h_1=15m\); phần còn lại là hình hộp chữ nhật có kích thước đáy là \(6m\) và \(15m,\) chiều cao \(3,5m.\)

+) Hình lăng trụ tam giác có diện tích đáy là \(S=\dfrac{1}{2}.1,2.6=3,6\,(m^2)\)

Thể tích lăng trụ tam giác là: \(\displaystyle V_1 = S.h_1=3,6.15 = 54\;({m^3})\)

+) Thể tích hình hộp chữ nhật là: \(V_2 = 6.15.3,5 = 315\;({m^3})\)

Vậy thể tích cả ngôi nhà là: \(V_1+V_2=54 + 315 = 369\;({m^3})\).