Đề bài - giải bài 33 trang 158 sbt sinh học 10

- Vi sinh vật ưa lạnh : Sinh trưởng tối ưu ở dưới 15°C. Màng sinh chất chứa nhiều axit không no nên ngay ở nhiệt độ thấp, màng vẫn không bị vỡ do duy trì ở trạng thái bán lỏng. Khi nhiệt độ trên 20°C, màng sẽ bị vỡ.

Đề bài

Dựa vào nhiệt độ sinh trưởng thích hợp, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lạiCác yếu tố lí học

Lời giải chi tiết

Mỗi vi sinh vật hoạt động tốt nhất trong một phạm vi nhiệt độ nhất định.Có 4 nhóm :

- Vi sinh vật ưa lạnh : Sinh trưởng tối ưu ở dưới 15°C. Màng sinh chất chứa nhiều axit không no nên ngay ở nhiệt độ thấp, màng vẫn không bị vỡ do duy trì ở trạng thái bán lỏng. Khi nhiệt độ trên 20°C, màng sẽ bị vỡ.

- Vi sinh vật ưa ấm : Sinh trưởng tối ưu ở 20 - 40°C. Hầu hết các vi sinh vật trong tự nhiên thuộc nhóm này.

- Vỉsinh vật ưa nhiệt : Sinh trưởng tối ưu ở 55 - 65°C, thường gặp trong các đống phân hoặc rác ủ, trong suối nước nóng.Các enzim, ribôxôm và màng sinh chất thích ứng ở nhiệt độ cao.

- Vi sinh vật ưa siêu nhiệt: Sinh trưởng tối ưu ở 95-100°C chúng là các vi khuẩn cổ sống trong các suối nước nóng hoặc các dòng hải lưu nóng.