Beating a dead horse nghĩa là gì

Đau nha. Photo courtesy: PhotoArtMarie

"Flogging a dead horse" = quất con ngựa chết. Thành ngữ này ý nói nỗ lực nào đó là mất thời gian vì sẽ không đạt được kết quả gì cả, giống như việc quất con ngựa lúc nó chết, nó chẳng cảm thấy đau hay bất cứ cảm giác nào cả. Có thể hiểu ngắn gọn là phí công vô ích.

Ví dụ
Pam's flogging a dead horse trying to organize the theatre trip. It's quite obvious that nobody's interested.

Kokela said talking to the banks on the issue of job losses was akin (na ná) to flogging a dead horse.
In our history, the last strike we had was in 1920, and it was not about job losses. We are looking at a total shutdown (đóng cửa)," Kokela said.

He granted (cho phép) a defence application to dismiss the case after the prosecution (truy tố) ended, and said although Joubert became involved only at a late stage, he realised that calling other witnesses would be flogging a dead horse.

Ngân Nguyễn

Bài trước: "Neck and neck" nghĩa là gì?

Video liên quan