Các bạn biết đây là gì không ? ;)

Đáp án: CONVENIENCE STORE: cửa hàng tiện lợi

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit,Tiếng Anh Mỗi Ngày