Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số vuông góc với trục tung

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = (x^4) - 2(x^2) - 3 ) song song với trục hoành là:


Câu 57144 Vận dụng

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\) song song với trục hoành là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm số nghiệm của phương trình \(y' = 0\).

...

Video liên quan